Άρθρο Localit 26 Φεβρουαρίου, 2015

Πως μπορούν να αξιοποιήσουν οι δήμοι το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014 – 2020)

Erasmus_logoΤου Ράλλη Γκέκα*

 

Παράλληλα με το ΕΣΠΑ αρχίζουν και ξεδιπλώνονται σιγά σιγά ορισμένα κοινοτικά προγράμματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δήμους. Ένα από αυτά είναι το Erasmus +.

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ αποτελεί πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

 

Ποιους αφορά

Το Erasmus+ δεν αφορά μόνο τους εμπλεκόμενους στον τομέα της επίσημης εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της. Μία μεγάλη ομάδα δράσεων του προγράμματος αφορά στην εντός ή εκτός επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάδειξη – ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη διακρατικών (με χώρες που κάθε φορά συμμετέχουν) συνεργασιών και εμπειριών και αξιοποίησή τους από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (άτομα και φορείς). Αυτό το δεύτερο μέρος του προγράμματος είναι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές και κοινωνίες, τους φορείς και  τους οργανισμούς και κυρίως σε αυτό το μέρος θα αναφερόμαστε παρακάτω.

 

Διάρθρωση προγράμματος

Το Erasmus+ διαρθρώνεται σε Τρείς Βασικές Δράσεις:

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Το χαρακτηριστικό της 1ης Δράσης είναι η κινητικότητα ατόμων, η πραγματοποίηση δηλαδή της διαδικασίας εκπαίδευσης – κατάρτισης με μετακίνηση των ατόμων σε άλλη χώρα. Αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας, πρακτικών κ.α. τα οποία, επιστρέφοντας οι εκπαιδευόμενοι, θα αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους ένταξη, θα εφαρμόσουν στον τόπο εργασίας τους ή/και θα μεταφέρουν στους άλλους εργαζόμενους.

Η δράση αυτή απευθύνεται:

 1. (Κινητικότητα Εκπαιδευομένων) σε εκπαιδευόμενους, όπως φοιτητές, ασκούμενους, μαθητευόμενους, νέους, εθελοντές κ.α. Έχει τη μορφή μεγαλύτερης ή μικρότερης περιόδου πρακτικής άσκησης για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο εξωτερικό, μεμονωμένων ή ομάδας ατόμων, που περιλαμβάνει τόσο εκπαίδευση όσο και πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, σε επιχειρήσεις ή άλλους συναφείς οργανισμούς.
 2. (Κινητικότητα Εκπαιδευτών) σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, άτομα που εργάζονται σε οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας κ.α. Έχει τη μορφή: επιμόρφωσης εκπαιδευτικού κυρίως προσωπικού στο εξωτερικό, ανάθεσης καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης σε συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού.
 3. (Κινητικότητα Νέων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας) ιδιαίτερα σε νέους και σε άτομα που ασχολούνται με νέους. Έχει τη μορφή: Α. ανταλλαγών νέων, μέσω διακρατικής συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων οργανισμών από διαφορετικές χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πραγματοποιείται μη τυπική εκπαίδευση, με εκτέλεση ενός κοινού προγράμματος εργασιών, ανάπτυξης ικανοτήτων, ασκήσεων, συζητήσεων και δραστηριοτήτων κοινωνικού, πολιτισμικού κ.α. ενδιαφέροντος. Β. ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας – προσφοράς, από νέους, μη αμειβόμενης και πλήρους απασχόλησης εθελοντικής δραστηριότητας σε άλλη χώρα, εντός ή εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης και σε τομείς, όπως το καθημερινό έργο οργανισμών που ασχολούνται με την ενημέρωση και τις πολιτικές για τη νεολαία, την προσωπική και κοινωνική/εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά, την κοινωνική περίθαλψη, την ένταξη των μειονεκτούντων, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση στις ΤΠΕ και στα ψηφιακά μέσα, τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, την αναπτυξιακή συνεργασία. Γ. επιμόρφωσης και δικτύωσης των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και υποστήριξης της επαγγελματικής εξέλιξής τους, με συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που διοργανώνουν οι συμμετέχοντες σε κάθε σχέδιο οργανισμοί, από χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Δραστηριότητες όπως, διακρατικά/διεθνή σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης, εκδηλώσεις γνωριμίας, επισκέψεις μελέτης, περίοδοι παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας.

Η περίοδος στο εξωτερικό, όπως αναφέρεται στα παραπάνω, στις επιμέρους δράσεις της Βασικής Δράσης 1, αναγνωρίζεται, ενώ παράλληλα πιστοποιούνται επίσημα οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν εκεί (όπως με χορήγηση europass).   

 

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Το χαρακτηριστικό της 2ης Δράσης είναι οι διακρατικές συνεργασίες – συμπράξεις μεταξύ φορέων, οργανισμών κ.α. που δραστηριοποιούνται σε τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Αποσκοπεί στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που θα οδηγήσει στη δημιουργία – ανάπτυξη κάποιου παραδοτέου αποτελέσματος, που θα καλύπτει ανάγκες των φορέων – εταίρων σε κάθε χρηματοδοτούμενο σχέδιο, καθώς και ανάγκες της αγοράς εργασίας γενικότερα.

Η δράση αυτή, που στόχο έχει την αναβάθμιση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, άμεσα απευθύνεται σε κάθε είδους οργανισμό που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, σε κοινωνικοοικονομικούς τομείς, καθώς και σε οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορους τομείς (π.χ. τοπικές και περιφερειακές αρχές και φορείς, κέντρα αναγνώρισης και επικύρωσης, εμπορικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κέντρα προσανατολισμού, πολιτιστικές οργανώσεις), σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις κ.α.

Οι επιμέρους δράσεις που υποστηρίζονται από τη Βασική Δράση 2 έχουν τη μορφή:

 1. Στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας: Διακρατική συνεργασία φορέων κ.α. εταίρων για την ανάπτυξη ενός σχεδίου, μιας εφαρμογής, ενός προγράμματος που, κατά κύριο λόγο, έχει σκοπό α) τη θέσπιση ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, β) δραστηριότητες που προωθούν καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, γ) δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την πιστοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, δ) δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας και την ενσωμάτωσή τους στις δράσεις της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ε) δραστηριότητες για τη στήριξη εκπαιδευομένων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες με στόχο την ολοκλήρωση των κύκλων εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του διαχωρισμού και των διακρίσεων στην εκπαίδευση όσον αφορά τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, στ) δραστηριότητες για την καλύτερη προετοιμασία και διάθεση των επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ζ) διακρατικές πρωτοβουλίες που προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας), οι οποίες πραγματοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες ομάδες νέων από διαφορετικές χώρες.
 2. Συμμαχιών γνώσης: Διακρατικές συνεργασίες, που αφορούν κυρίως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, για τη δημιουργία σχεδίων που αποβλέπουν στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και σχετικών δεξιοτήτων, στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις κ.α.
 3. Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων: Διακρατικές συνεργασίες μεταξύ φορέων, δημόσιων – ιδιωτικών οργανισμών, επιχειρήσεων κ.α. για εκπόνηση σχεδίων που βασίζονται στις τάσεις που εκδηλώνονται σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση ενός ή περισσότερων επαγγελμάτων. Επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, κοινών μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης, μάθησης σε χώρους εργασίας, καλύπτουν απαιτήσεις σε δεξιότητες, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών στην αγορά εργασίας προεπιλεγμένων τομέων.
 4. Ανάπτυξης ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Διακρατικά σχέδια συνεργασίας, τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις κυρίως μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και μη ακαδημαϊκών εταίρων, σε περιπτώσεις ενίσχυσης δεσμών με το επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 5. Ανάπτυξης ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας: Διακρατικά σχέδια συνεργασίας, τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και περιλαμβάνουν τόσο δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων όσο και δραστηριότητες κινητικότητας. Παραδείγματα δραστηριοτήτων: Συνεργασία, δικτύωση, ανταλλαγή πρακτικών στον τομέα της νεολαίας (συνέδρια, εργαστήρια, συναντήσεις), μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις για τη νεολαία, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη μέσων πληροφόρησης, επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, μεθόδων, μέσων και υλικού εργασίας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και προγραμμάτων εργασίας στον τομέα της νεολαίας, προγραμμάτων κατάρτισης και μέσων τεκμηρίωσης (όπως το Youthpass), δημιουργία νέων μεθόδων εκτέλεσης εργασιών στον τομέα της νεολαίας και παροχής κατάρτισης και υποστήριξης, ιδίως μέσω του ανοικτού και ευέλικτου υλικού μάθησης, της εικονικής συνεργασίας και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, ανταλλαγές νέων και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

 

Η συμμετοχή και η τεκμηρίωση στις επιμέρους δράσεις της Βασικής Δράσης 2, όπως αναφέρονται παραπάνω, πιστοποιείται βάσει των απαιτούμενων κάθε φορά παραδοτέων αποτελεσμάτων.

 

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το χαρακτηριστικό της 3ηςδράσης είναι οι μεταρρυθμίσεις των ασκούμενων πολιτικών, στο πνεύμα των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ των επιμέρους δράσεων της Βασικής Δράσης 3, παρουσιάζει εκείνη που υποστηρίζει τον Διαρθρωμένο Διάλογο – Συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της νεολαίας, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη και την επικοινωνία τους με υπευθύνους λήψης αποφάσεων – χάραξης πολιτικής, τους εμπειρογνώμονες του τομέα της νεολαίας και τους εκπροσώπους των δημόσιων αρχών που είναι επιφορτισμένοι με ζητήματα της νεολαίας. Η δράση απευθύνεται κυρίως στους νέους και οι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν είναι: μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ενώσεις, ΜΚΟ, ευρωπαϊκές ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας, δημόσιοι φορείς τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου.

Η δράση αυτή έχει τη μορφή: Εθνικών συναντήσεων και διακρατικών σεμιναρίων διαλόγου και προετοιμασία Συνδιασκέψεων Νεολαίας, Εκδηλώσεων, Διαβουλεύσεων μεταξύ των νέων, Συναντήσεων και Ενημερωτικών Εκδηλώσεων – Συζητήσεων μεταξύ των νέων και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων/εμπειρογνωμόνων στον τομέα της νεολαίας, Προσομοιώσεων της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και των ρόλων των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

 

Σημείωση: Άλλες επιμέρους δράσεις που υπόκεινται στη Βασική Δράση 3, όπως: Γνώση στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, Πρωτοβουλίες για καινοτομίες στην πολιτική, Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς υλοποιούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων

 

Δράση: Αθλητισμός

Έχει σκοπό την ανάπτυξη, μεταφορά ή/και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε διάφορους τομείς που αφορούν τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών (ιδίως ισότητα των φύλων, αναπηρία, φυλετική ισότητα) και της επωφελούς για την υγεία σωματικής άσκησης, την αυξημένη συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης, την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων και της βίας, καθώς και η κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακριτικής μεταχείρισης, στην προώθηση και παροχή στήριξης όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και την προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό.

Έχει τη μορφή: 1) Συμπράξεων Συνεργασίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών και παραγόντων, τόσο στον τομέα του αθλητισμού όσο και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δημόσιων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των αθλητικών οργανώσεων, των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και των εκπαιδευτικών φορέων, 2) Ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιχορηγούνται μεμονωμένοι οργανισμοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την προετοιμασία, τη διοργάνωση και την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους αθλητές, προπονητές, διοργανωτές και εθελοντές, παράλληλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια, ενημερωτικές συναντήσεις), δραστηριοτήτων αξιολόγησης και κατάρτισης μελλοντικών σχεδίων. Αφορά: Κάθε δημόσιο φορέα ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό στον τομέα του αθλητισμού

 

Σημείωση: Άλλες επιμέρους δράσεις που στηρίζονται από το Erasmus+ ως προς τον αθλητισμό, όπως ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής (μελέτες, συλλογή δεδομένων, έρευνες, κ.ά.) καθώς και στην προώθηση του διαλόγου με σχετικούς ευρωπαϊκούς ενδιαφερόμενους φορείς, υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε απευθείας είτε μέσω του εκτελεστικού οργανισμού.  

 

Ειδικότερα για τους Δήμους

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ιδιαίτερο πλεονέκτημα στην αξιοποίησης του προγράμματος Erasmus+, καθώς περιλαμβάνεται στους φορείς που άμεσα ή έμμεσα μπορούν να εμπλακούν σε πολλές δράσεις του. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες δυνατότητες:

Για τους Δήμους και τα στελέχη και εργαζόμενους σε αυτούς, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι δυνατότητες που δίνονται από το Erasmus+ για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και εκπαίδευση ενηλίκων, κατ’ αρχή μέσα από τις δράσεις για κινητικότητα των ατόμων. Ένας Δήμος, για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει έναν κατάλληλο φορέα υποδοχής στο εξωτερικό (ερευνητικό κέντρο, πανεπιστήμιο, άλλο δήμο κ.α.), στον οποίο μπορούν να μετακινηθούν άτομα από το προσωπικό του, προκειμένου να εκπαιδευτούν, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρία κ.α. προσόντα, που θα αξιοποιήσουν οι ίδιοι και θα μεταφέρουν και στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Επιπλέον, ένας Δήμος, μέσα από τις δράσεις για διακρατικές συνεργασίες και συμπράξεις, μπορεί να επιλέξει κάποιο/ους φορέα στο εξωτερικό (οργανισμό, άλλο δήμο, ερευνητικό κέντρο, επιμελητήριο, συνδικαλιστική οργάνωση, πολιτιστική, αθλητική οργάνωση, ένωση νέων κ.α.), με τον οποίο να συνεργαστεί για τη δημιουργία – εκπόνηση ενός σχεδίου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισής που θα καλύπτει ανάγκες του δήμου και του ευρύτερου αντικειμένου του (όπως καινοτόμες πρακτικές, σχέδια αντιμετώπισης παραβατικότητας, θέματα που έχουν να κάνουν με νεολαίας κ.α.).

Ένας Δήμος, επίσης, μπορεί έμμεσα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του προγράμματος. Να αναπτύξει συμμαχίες ή να κινητοποιήσει άλλους φορείς – δικαιούχους δράσεων του Erasmus+. Για παράδειγμα, μπορεί να κινητοποιήσει ή να φέρει σ’ επαφή φορείς της νεολαίας, του αθλητισμού, εκπαιδευτικούς φορείς, κοινωνικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ΜΚΟ κ.α., που βρίσκονται στην περιφέρειά του ή εκτός, να τους φέρει σ’ επαφή με φορείς του εξωτερικού, ώστε να ενταχθούν σε σχετικές δράσεις του προγράμματος, να μετακινηθούν άτομα ή/και να αναπτυχθούν συνεργασίες. Η έμμεση αυτή συμμετοχή του δήμου μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση των δημοτών και της αγοράς εργασίας στην περιοχή του.

 

Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προβλέπεται ίδια συμμετοχή. Οι δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι επιχορηγούμενες.

Σημειώνεται ότι δεν επιχορηγούνται υποδομές. Αυτό που θα μείνει στο δήμο είναι:

 • η άυλη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του,
 • η αναβάθμιση της τοπικής αγοράς εργασίας,
 • η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των συμμετοχικών δημοκρατικών διαδικασιών, ιδιαίτερα νέων και μειονεκτούντων ομάδων

 

 Από ποιους φορείς προκηρύσσονται οι δράσεις του προγράμματος

Σε κάθε χώρα έχει οριστεί εθνικός φορέας διαχείρισης του προγράμματος.

Εξαίρεση αποτελούν κάποιες επιμέρους δράσεις της βασικής δράσης 3 και του αθλητισμού που προκηρύσσονται κατευθείαν από τις Βρυξέλες.

Για την Ελλάδα υπεύθυνη διαχειριστική αρχή του Erasmus + είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία – Αττική

Για τις προκηρύξεις από τις Βρυξέλες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

 

Πότε είναι η έναρξη του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ήδη ανοίξει με προσκλήσεις και ημερομηνίες που ήδη «τρέχουν».

 

 

 

*Ράλλης Γκέκας

Δρ. Οικονομολόγος ΤΑ

rgkekas@skepsis.net.gr

 

 

 

Περισσότερα δημοσιεύματα σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ μπορείτε να βρείτε στο:

https://localit.gr/site/archives/category/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84-%CE%B1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 23 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κλίμα: Ο πλανήτης κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα στα παγκόσμια χρονικά την Κυριακή 21 Ιουλίου (Copernicus)

Η Κυριακή 21 Ιουλίου ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως στα χρονικά,…

Ρεπορτάζ 23 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μονεμβασιά: Νέο κάλεσμα Δήμου για εξοικονόμηση νερού

Για μια φορά ακόμη ο δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλής Τριχείλης, επανέρχεται στην ανάγκη εξοικονόμησης νερού και…

Ρεπορτάζ 23 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Χαλκίδα: Σύμφωνο το Δημοτικό Συμβούλιο στην τουριστική χρήση της περιοχής του πρώην εργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ στο Βασιλικό

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, συμφώνησε ομόφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής…