Οργανογραμμα

Η διάρθρωση της βασικής διοίκησης της ΚΕΔΕ σε ένα διαδραστικό οργανόγραμμα.

 • Νομική Υπηρεσία
 • Γραφείο Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης Προέδρου
 • Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας
Διεύθυνση Επεξεργασίας Πολιτικών των Φορέων της ΤΑ
  Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας
  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης, Θεσμών & Ισότητας
  Τμήμα Αναπτυξιακών Πολιτικών
Διεύθυνση Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού
  Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Οργάνων ΚΕΔΕ και Φορέων ΤΑ
  Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Κυβερνοασφάλειας και Προσωπικών Δεδομένων
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
  Τμήμα Εκδηλώσεων, Δημοσιότητας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & ΜΜΕ
  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας & Εκκαθάρισης Δαπανών
  Τμήμα Προμηθειών
  Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Οργάνωσης Ανθρώπινου Δυναμικού
  Τμήμα Διοικητικής μέριμνας & Γραμματειακής Υποστήριξης
Διεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης Επιτελικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Οργάνων ΚΕΔΕ
  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης ΚΕΔΕ