Οργανογραμμα

Η διάρθρωση της βασικής διοίκησης της ΚΕΔΕ σε ένα διαδραστικό οργανόγραμμα.

 • Νομική Υπηρεσία
 • Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Συνεργατών
Διεύθυνση Επεξεργασίας Πολιτικών της ΤΑ
  Τμήμα Τεχνικών υποδομών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
  Τμήμα Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας & Ισότητας
  Τμήμα Νεολαίας, Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών & Αθλητικών Θεμάτων
  Τμήμα Ανάπτυξης & Απασχόλησης
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής & Ανάπτυξης των φορέων της ΤΑ
  Τμήμα Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης & Ανάπτυξης Πληροφορικής
  Τμήμα Οικονομικών της ΤΑ
  Τμήμα Θεσμών & Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΤΑ
  Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
  Τμήμα Εκδηλώσεων, Εθιμοτυπίας, Δημοσίων Σχέσεων & Επιμόρφωσης
  Τμήμα Δημοσιότητας & Εκδόσεων
  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
  Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
  Τμήμα Προμηθειών
  Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  Τμήμα προσωπικού
  Τμήμα γραμματείας, Διοικητικής μέριμνας, Αποθήκης & Διαχείρισης Υλικού
  Γραφείο Βιβλιοθήκης
Διεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης Οργάνων ΚΕΔΕ
  Τμήμα Εκλογικής διαδικασίας
  Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Οργάνων ΚΕΔΕ
  Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Οργάνων Διοίκησης ΚΕΔΕ