Προκηρυξεις-Προσκλησεις

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
Ημ/νια Ανάρτησης:26-03-2024Ημ/νια Έκδοσης:21-03-2024Αρ. Πρωτ.:1186
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ειδικού μετακλητού συνεργάτη
Ημ/νια Ανάρτησης:20-03-2024Ημ/νια Έκδοσης:20-03-2024Αρ. Πρωτ.:1156
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Μετακλητού Ειδικού Συνεργάτη
Ημ/νια Ανάρτησης:29-01-2024Ημ/νια Έκδοσης:29-01-2024Αρ. Πρωτ.:123
Δημόσιος Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ»
Ημ/νια Ανάρτησης:23-10-2023Ημ/νια Έκδοσης:19-10-2023Αρ. Πρωτ.:3325
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών (Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου)
Ημ/νια Ανάρτησης:08-06-2023Ημ/νια Έκδοσης:08-06-2023Αρ. Πρωτ.:1606
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, επίσημων καλεσμένων, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2023»
Ημ/νια Ανάρτησης:30-03-2023Ημ/νια Έκδοσης:30-03-2023Αρ. Πρωτ.:1101
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, επίσημων καλεσμένων, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2023»
Ημ/νια Ανάρτησης:22-11-2022Ημ/νια Έκδοσης:22-11-2022Αρ. Πρωτ.:3655
Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : «Δικτύωση Δήμων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα»
Ημ/νια Ανάρτησης:25-02-2022Ημ/νια Έκδοσης:08-02-2022Αρ. Πρωτ.:402
Διακήρυξη του Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο “Υπηρεσίες Οργάνωσης Ημερίδων, Συνεδρίων και Συνεδριάσεων της ΚΕΔΕ για το έτος 2022”
Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών έως 4 Μαρτίου 2022 – Δείτε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωσηΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ημ/νια Ανάρτησης:12-08-2021Ημ/νια Έκδοσης:12-08-2021
Δημόσιος Διαγωνισμός για Σύμβαση Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2021»
Ημ/νια Ανάρτησης:12-08-2021Ημ/νια Έκδοσης:12-08-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικόΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ημ/νια Ανάρτησης:10-11-2020Ημ/νια Έκδοσης:01-01-1970
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006) www.adaptivegreece.gr
Ημ/νια Ανάρτησης:20-10-2020Ημ/νια Έκδοσης:01-01-1970
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΣΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-08-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’ 161), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.307.200,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙΜΗΣ