25 Νοεμβρίου, 2021

Την κατάρτιση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών, προβλέπει το νομοσχέδιο για το κλίμα

Σε  δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες, 24 Νοεμβρίου έως και  24 Δεκεμβρίου,  το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ  «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου θεσπίζεται η υποχρέωση των δήμων  να καταρτίσουν Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών έως και την 1η Ιανουαρίου 2023.

Περαιτέρω καθορίζεται το περιεχόμενο των ΔηΣΜΕ, ο τρόπος εκπόνησης και υιοθέτησής τους, ο τρόπος υπολογισμού των εκπομπών, η περιοδική αναθεώρησή τους (ανά πενταετία) και τίθενται στόχοι μείωσης των εκπομπών  κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό (30%) για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.
Το ΔηΣΜΕ εκπονείται από τον οικείο Δήμο και εγκρίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας, έπειτα από γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας.

Παράλληλα, προβλέπεται η ετήσια παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος των ΟΤΑ Α΄ βαθμού μέσω υποβολής σχετικής έκθεσης σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δημοσιότητα και διαφάνεια.

Τέλος, ορίζεται ότι η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικά το άρθρο:

Άρθρο 13 Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών

  1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2023, κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Το ΔηΣΜΕ διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου ΟΤΑ, είναι συμβατό με τους στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (L 328), και αναθεωρείται τουλάχιστον ανά πενταετία.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς.
2. Το ΔηΣΜΕ:
α) Περιλαμβάνει αναλυτική απογραφή, με έτος βάσης το 2019, των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και δημοτικών οχημάτων.
β) Λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143).
γ) Θέτει στόχο μείωσης εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό (30%) για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.
3. Το ΔηΣΜΕ εκπονείται από τον οικείο Δήμο και εγκρίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας, έπειτα από γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας περιφέρειας. Η γνώμη του πρώτου εδαφίου παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής, η έγκριση προχωρά και χωρίς την ανωτέρω γνώμη.
4. Η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής του ΔηΣΜΕ είναι ετήσια και διενεργείται με τεχνική έκθεση προόδου, την οποία συντάσσει έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ο ενεργειακός υπεύθυνος του ν. 4342/2015 που ορίζεται με απόφαση του δημάρχου. Η τεχνική έκθεση προόδου μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικό σύμβουλο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σε περίπτωση απόκλισης από τους ελάχιστους θεσπισμένους στόχους, λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα.
5. Τα ΔηΣΜΕ και οι τεχνικές εκθέσεις προόδου υποβάλλονται σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2013 σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (2013/179/EΕ, L 124), ή εναλλακτικά, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018, πεδίο εφαρμογής 1 και 2. Ως συντελεστές μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ισοδύναμους τόνους εκλυόμενου CO2 χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη εθνική απογραφή εκπομπών.
7. Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από 1η Ιανουαρίου 2023 αποτελούν προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
8. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του ΔηΣΜΕ εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 28.

Σχέδιο-Νόμου

Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΔΕ 19 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανάσα για τους δήμους η νέα έκτακτη χρηματοδότηση των 100 εκ. €

Δ. Παπαστεργίου: Πολύ καλό νέο η έξτρα χρηματοδότηση των Δήμων για την κάλυψη του ενεργειακού…

Βιώσιμες Πόλεις 19 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ελευσίνας για δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων

Τη χρηματοδότηση ενός νέου σημαντικού περιβαλλοντικού έργου εξασφάλισε ο Δήμος Ελευσίνας, μετά από πρόταση που…

Με μια ματιά 19 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οι γειτονιές του Δήμου Αμαρουσίου εξοπλίζονται με σύγχρονα & ασφαλή υπαίθρια όργανα άθλησης

Υπαίθρια όργανα άθλησης, έχουν  εγκατασταθεί, από  τον Δήμο Αμαρουσίου, στις περιοχές του Ψαλιδίου (Λακωνίας &…