Άρθρο Localit 18 Μαρτίου, 2019

Συνεργασία Συμβουλίου της Ευρώπης και ΣΕΕΔΔ για αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών αρχών

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κλιμακίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο συμμετείχε η κυρία Alina Tatarenko, Επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωσίας για την Καλή Διακυβέρνηση και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στα γραφεία του ΣΕΕΔΔ στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη καλών πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημόσια ακεραιότητα και τα εργαλεία πρόληψης. Κοινή δέσμευση των δύο πλευρών αποτέλεσε η αναγκαιότητα ανάδειξης του κρίσιμου ρόλου της Δημόσιας Δεοντολογίας στη βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τους Δημόσιους Θεσμούς.

Είχε προηγηθεί, πριν λίγους μήνες, η ιδιαίτερα πετυχημένη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Δημόσια Δεοντολογία, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και με τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων, της Ελληνικής Κυβέρνησης, θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, οπότε και τέθηκαν οι βάσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), καθηγητής Νομικής Σχολής, κ. Δημοσθένης Κασσαβέτης, παρουσίασε το σημαντικό έργο του μεγαλύτερου διοικητικού ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας, η δράση του οποίου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τομέα (υγεία, μεταφορές, δημόσια έργα, οικονομία κ.λπ.) αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, προσδιορίζοντας ως σκοπό της συνολικής του δραστηριότητας «τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ακολούθως, ο κ. Κασσαβέτης εξήρε την αποτελεσματικότητα της δράσης του Συμβουλίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Κοινού Έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας στην πρόληψη της διαφθοράς και ενισχύοντας την ικανότητα των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και τη σύγκριση της ποιότητας των πολιτικών τους σχετικά με την ενδυνάμωση της δημόσιας δεοντολογίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Εργαζόμαστε συστηματικά και εντατικά για ένα νέο διοικητικό πρότυπο, που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο Δημόσιο» δήλωσαν οι δύο πλευρές και συμφώνησαν ότι η ενδυνάμωση της ηθικής στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρόληψης της διαφθοράς και της ελάφρυνσης της πίεσης που δέχεται το δικαστικό σύστημα από τη λειτουργία της Διοίκησης.

Από την πλευρά του ΣΕΕΔΔ τέθηκε ως προτεραιότητα  η προώθηση, στο πλαίσιο των ελέγχων, των δώδεκα (12) Αρχών της Χρηστής Δημοκρατικής Διακυβέρνησης, οι οποίες καλύπτουν θέματα όπως η ηθική συμπεριφορά, το κράτος δικαίου, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η λογοδοσία, που πηγάζουν από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση και τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης ευχαρίστησαν το ΣΕΕΔΔ για τη συμβολή του στην επιτυχία του έργου και πρότειναν δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τη στρατηγική του ΣΕΕΔΔ για την «απενοχοποίηση των ελέγχων», το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των ευρημάτων τους και την ανάδειξη της σημασίας αναγνώρισης και εμπέδωσης μιας κουλτούρας Δεοντολογίας στον κρατικό μηχανισμό, όπως αυτές οι παράμετροι προσδιορίζονται σε πρόταση του ΣΕΕΔΔ για τεχνική βοήθεια από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι προτεινόμενες δράσεις, ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθες:

Α) Αξιολόγηση από ομότιμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου το ΣΕΕΔΔ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ωφεληθούν από μια ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση καταγγελιών ανήθικης συμπεριφοράς και τη δομή αυτής της υπηρεσίας. Επίσης, θα συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία του υπάρχοντος συστήματος. H διαδικασία της Ανασκόπησης στοχεύει στο να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για να προετοιμαστούν, προσαρμοστούν ή υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις.

Αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ευρύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων θεμάτων και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου το οποίο θα αντικατοπτρίζει τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές και τις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Η ανασκόπηση και συμβουλευτική για την πολιτική που θα ακολουθηθεί θα τροφοδοτήσει μία συμβουλευτική πολιτική η οποία θα αφορά την πιο αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών και θα εμπεριέχει και κατευθυντήριες γραμμές.

Β) Ανάλυση κινδύνου διαφθοράς επικεντρώνοντας σε επιλεγμένες διοικητικές διαδικασίες. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης δεν είναι τόσο να ανιχνευθούν τα υφιστάμενα φαινόμενα  διαφθοράς όσο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από αυτά. Συνεπώς, τα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου μπορούν να προσφέρουν    αποτελεσματική πρόληψη για πιθανές αρνητικές καταστάσεις.

Γ) Δημιουργία πίνακα αξιολόγησης των καταγγελιών με χρήση δεικτών ιεράρχησής τους και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης.

Δ) Πρόγραμμα καλών πρακτικών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στοχεύοντας στην αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών αρχών, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τις ελληνικές ορθές πρακτικές για βελτίωση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τη διάδοση των πρακτικών αυτών καθώς και να βελτιώσει την επίγνωση και την αποδοχή μέσω εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η συνάντηση των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε με τη διερεύνηση της δυνατότητας εκπαίδευσης, ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων και πιστοποίησης των υπηρετούντων επιθεωρητών – ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας «εκπαίδευσης εκπαιδευτών». Τέλος, το κλιμάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης πρότεινε στο ΣΕΕΔΔ να συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις του, μεταφέροντας την εμπειρία του και τις βέλτιστες πρακτικές που έχει ήδη υιοθετήσει.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 16 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σύσκεψη για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας στη Χαλκίδα

«Οι λύσεις για τη Στερεά Ελλάδα περνούν μόνο μέσα από την κατασκευή δύο ΜΕΑ στη…

Ρεπορτάζ 16 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΝ: Ψηφιακή πλατφόρμα για την κατάθεση σχολίων από τους πολίτες για τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Ενεργοποιείται για το κοινό από σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου, η ψηφιακή «Πλατφόρμα Συμμετοχής» για την…

Ρεπορτάζ 16 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάτα: Ανέλαβαν υπηρεσία επιπλέον 26 εποχικοί εργάτες πυροπροστασίας

Υπηρεσία ανέλαβαν σήμερα Τρίτη 16 Ιουλίου 2024, επιπλέον, 26 εργάτες πυροπροστασίας στο Δήμο Καλαμάτας. Έλαβαν…