Άρθρο Localit 28 Δεκεμβρίου, 2020

Νέα ΠΥΣ για δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση περιλαμβάνει, εκτός της Δ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Με νεώτερη πράξη του υπουργικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τροποποιείται προηγούμενη για τη σύσταση συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή. Στη νέα ΠΥΣ εκτός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του δήμου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβάνονται οι περιφέρειες Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου  “προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία”.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΥΣ:

«Συστήνεται και συγκροτείται Κυβερνητική Επιτροπή για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Μεγαλόπολης προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία.

  1. Η Επιτροπή αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

δ) τον Υπουργό Εσωτερικών,

ε) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στ) τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και

ζ) τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Ε.Σ.Π.Α., ως μέλη.

  1. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και ο Συντονιστής της Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 3.
  2. Η Επιτροπή συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.».

Το έργο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της ΠΥΣ, ενδεικτικά είναι:

Η έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ.Δ.Α.Μ.), καθώς και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το Σ.Δ.Α.Μ. αποτελεί έναν ολοκληρωμένο πολυδιάστατο αναπτυξιακό οδικό χάρτη για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βο-ρείου Αιγαίου, καθώς και για τον Δήμο Μεγαλόπολης και συμπεριλαμβάνει ένα πλέγμα μέτρων, όπως επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, νέες υποδομές, αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, μετεκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού, με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, μετά από εξέταση των προτάσεων που υποβάλλονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και της επιχειρηματικής της δράσης, καθώς και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στις περιοχές του θέματος.

Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. καλύπτουν ένα ή περισσότερα επηρεαζόμενα εδάφη και περιλαμβάνουν περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης των περιοχών σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.) και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα.

Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. προσδιορίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, παρέχουν στοιχεία για τις ανάγκες οικονομικής διαφοροποίησης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση, και προσδιορίζουν τα εδάφη που πρέπει να λάβουν στήριξη γιατί πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης. Τα Ε.Σ.ΔΙ.Μ. επικαιροποιούνται και εγκρίνονται εκ νέου όταν είναι αναγκαίο.

Επίσης έργο της Επιτροπής είναι ο  συντονισμός της διενέργειας της δημόσιας διαβούλευσης με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, συλλογικά όργανα ιδιωτικών φορέων και επιμελητήρια, καθώς και η παροχή κατευθύνσεων προς τους φορείς αυτούς κατά την εκπόνηση και υλοποίηση του Σ.Δ.Α.Μ. και των Ε.Σ.ΔΙ.Μ.

Θα συντονίζει τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι:

α) εθνικοί πόροι, όπως ο τακτικός προϋπολογισμός, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και η χρηματοδότηση από δημόσιους οργανισμούς.

β) ευρωπαϊκοί πόροι, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ή

γ) ιδιωτικοί πόροι.

Συντονιστική Επιτροπή

Επίσης σύμφωνα με την ΠΥΣ συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) η οποία έχει ως αρμοδιότητα την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Δ.Α.Μ. και των Ε.Σ.ΔΙ.Μ., τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση, διαχείριση και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και των άλλων Επιχειρησιακών Σχεδίων καθώς και την πρόταση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

  1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:

α) μία προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, ως Συντονιστή και Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής,

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α.,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

ε) Τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,

η) τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,

θ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. και

ι) τον Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Σημειωτέον ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής «δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, δημόσιων φορέων και οργανισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων, εκπρόσωποι λοιπών φορέων, δημόσιοι λειτουργοί, υπηρεσιακά στελέχη, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις και το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής».

Αναλυτικά η ΠΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 22 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανώτατο επίδομα θέρμανσης και πλαφόν στα εμπορικά καυσόξυλα ζητά ο δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου

Τα τζάκια και οι σόμπες έχουν ήδη ανάψει στα σπίτια στο Νευροκόπι της Δράμας, ενώ…

Ρεπορτάζ 22 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣτΕ: Άκυρη η μοριοδότηση των ήδη εργαζομένων στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Συλλόγων και Σωματείων “Βοήθεια στο Σπίτι»: Τραγική και απαράδεκτη η απόφαση, δεν…

Ρεπορτάζ 22 Σεπτεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 Χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Άναψαν τα τζάκια

Θερμοκρασίες χειμώνα, αν και βρισκόμαστε στον 1ο μήνα του φθινοπώρου, σημειώθηκαν στα ορεινά της Ηπείρου…