Άρθρο Localit 04 Ιανουαρίου, 2022

Μειώνονται τα δημοτικά τέλη στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου το 2022

Στην οριζόντια μείωση των τελών καθαριότητας, φωτισμού και Δημοτικού φόρου για το 2022, κατά 10% για όλες τις ζώνες του, προχωρά ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου.

Με την αριθ. 352/2021 (ΑΔΑ:ΨΥΔΩΩΛΒ-Ι22) του Δήμου οι συντελεστές καθορίστηκαν  ως εξής:                                       1.  για τον πρώτο γενικό συντελεστή και για την οικιακή χρήση από 1,22 €/τ.μ. σε 1,10 €/τ.μ.

2. για τον τρίτο γενικό συντελεστή και για ακίνητα στα οποία ασκείται πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα από 2,58 €/τ.μ. για την γενική χρήση όπως ίσχυαν οι κατηγορίες σε 2,32 €/τ.μ.

Μετά τα ανωτέρω οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου και του ειδικού τέλους για το έτος 2022, έχουν ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ Ειδικός Συντελεστής Γεωγραφικής  ζώνης Α΄ Ειδικός Συντελεστής Γεωγραφικής ζώνης Β΄
Α. Γενικός Συντελεστής ο οποίος αφορά αποκλειστικά σε κατοικίες (οικίες, κοινόχρηστα πολυκατοικιών)        1,10 €        0,99 €
Α1.Ειδικός συντελεστής για τις κατοικίες και τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών        1,10 €        0,99 €
Α2.Ειδικός συντελεστής για τα υπόγεια των κατοικιών, τα οποία αποτελούν βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, ΚΘΣ        0,55 €        0,50 €
Β .Γενικός Συντελεστής ο οποίος αφορά σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (φιλανθρωπικά ιδρύματα)        1,00 €        0,85 €

 

Γ. Γενικός συντελεστής για ακίνητα στα οποία ασκείται πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα        2,32 €        2,13 €
Γ1. Ειδικός συντελεστής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Επαγγελματικοί χώροι με χρήση κατάστημα, βιοτεχνία, γραφείο, ιατρείο, κ .α)        2,32 €        2,13 €
Γ2. Ειδικός συντελεστής για τους επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης και τους υποσταθμούς (Επαγγελματικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων)        1,97 €        1,77 €
Γ3.Ειδικός συντελεστής για τα υπόγεια και τα πατάρια, τα οποία αποτελούν βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι των καταστημάτων, ΚΘΣ        1,16 €        1,06 €
Γ4.Ειδικός συντελεστής για τους ακάλυπτους μη στεγασμένους χώρους  (Εργοτάξια, κ.λ.π.)        0,54 €       0,50 €

 

Η χρέωση των τελών µη ηλεκτροδοτούμενων και χρησιμοποιούμενων ακίνητων θα γίνεται µε τις ίδιες τιμές που ισχύουν για τα ηλεκτροδοτούμενα, ανάλογα µε την γεωγραφική ζώνη που ανήκουν και την χρήση τους.           Η χορήγηση των ειδικών συντελεστών θα δίνεται κατόπιν προσκόμισης ανάλογων δικαιολογητικών κατά περίπτωση και η εφαρμογή τους δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δύναται να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώνεται η χρήση του χώρου από μεικτά κλιμάκια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του δήμου.

Η χρέωση των τελών των ακίνητων εκτός σχεδίου πόλεως θα γίνεται µε τις τιμές όπως αυτές έχουν καθορισθεί με την ΑΔΣ 409/2011 ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΒ-8Σ6

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Για τους στεγασμένους χώρους Για τους μη στεγασμένους χώρους
Δημοτικός Φόρος 0,21 €/τμ. 0,105 €/τ.μ.
Ειδικό τέλος 0,05 €/τμ 0,025 €/τ.μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ και ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ πάνω από 1.000 τ.μ.

Α. Για τους στεγασμένους χώρους (μεγάλα ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας)

Από 1.001 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 35% με την οριζόμενη τιμή του τρίτου γενικού συντελεστή από 1 μέχρι 1000 τ.μ.                                                                                                                                                            Για ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 60% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους μέχρι 1000 τ.μ. (πργ. 1 άρθρ. 5 του Ν.1080/80)

Β. Για τους μη στεγασμένους χώρους (μεγάλα ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας)

Από 1.001 έως 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 50% με την οριζόμενη τιμή του τρίτου γενικού συντελεστή από 1 μέχρι 1000 τ.μ.                                                                                                                                                                   Για ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 30% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους μέχρι 1000τ.μ. (εδαφ. Β΄πργ. 1 άρθρ. 5 του Ν.1080/80).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μείωση 50% στις Πολύτεκνες, Τρίτεκνες και στις Μονογονεϊκές Οικογένειες.

Μείωση 50% στους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 67%

Πλήρης απαλλαγή για ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Πλήρης απαλλαγή των απόρων

Συντελεστές που θα κοινοποιηθούν στη ΔΕΔΔΗΕ και θα έχουν εφαρμογή  από 1η Ιανουαρίου

2022 είναι:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Για τους

στεγασμένους χώρους

Για τους

μη στεγασμένους χώρους

Δημοτικός Φόρος 0,21€/τμ. 0,105 €/τ.μ.
Ειδικό τέλος 0,05 €/τμ 0,025 €/τ.μ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.429/76, στη ∆Ε∆∆ΗΕ κοινοποιούνται µόνο δύο (2) συντελεστές, ένας για τις κατοικίες και ένας για τις επαγγελματικές στέγες οπότε οι δύο γενικοί συντελεστές Δημοτικών Τελών (∆.Τ.) για τα ακίνητα του Δήμου που θα κοινοποιηθούν στη  ∆Ε∆∆ΗΕ είναι οι εξής:

1.            Συντελεστής για τις κατοικίες                1,10 €/τ.μ
2.            Συντελεστής για χώρους άλλης χρήσης 2,32 €/τ.μ.
•3.       3.            Συντελεστής Δημοτικού Φόρου 0,26 €/τ.μ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.352/2021 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022

Με την αριθ. 395/2021 (ΑΔΑ:6ΝΛ5ΩΛΒ-82Ν) ΑΔΣ του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου αποφασίστηκε «Τροποποίηση της αρ.352/2021 με θέμα «Καθορισμός τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου έτους 2022»»  ως προς τις ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ως εξής:

ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Ειδικού Τέλους των ειδικών κατηγοριών:

  1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: με την προϋπόθεση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των γονέων και των τέκνων να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000€
  2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: με την προϋπόθεση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των γονέων και των τέκνων να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000€
  3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: με την προϋπόθεση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να είναι για τον

Άγαμο γονέα με ένα τέκνο 8.500€ συν 1.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο και

Έγγαμο γονέα με ένα τέκνο 9.000€ συν 1.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Και στις 2 περιπτώσεις έως το ποσό των 13.000€

  1. Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με την προϋπόθεση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των γονέων και τέκνων να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000€
  2. Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με την προϋπόθεση το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα των γονέων και τέκνων να μην υπερβαίνει το ποσό των 35.000€
  3. Άποροι Δημότες

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.352/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 06 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού Δήμου Παύλου Μελά στο Πάρκο Τζένη Καρέζη

Το 4ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 7 Ιουνίου η  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου…

Ρεπορτάζ 06 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας στην Ηγουμενίτσα

Νέα δράση αξιολόγησης «Σχολικής Ετοιμότητας» για παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄Δημοτικού το επόμενο…

Ρεπορτάζ 02 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Θεσσαλονίκη- Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Νοιαζόμαστε, συζητάμε, αναλαμβάνουμε δράση!

Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές δράσεις συνδυάζονται στην εκδήλωση που ετοιμάζουν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα…