Άρθρο Localit 03 Απριλίου, 2021

Κατατέθηκε στη Βουλή το Ν/Σ «σκούπα» του ΥΠΕΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή  το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών  « Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Στο Μέρος Α’ του σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση –Μέρος Α- «Με το αξιολογούμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα δημόσιας διοίκησης, με την οριοθέτηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο τον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται για πρώτη φορά η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην πρόβλεψη και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. Συγκεκριμένα επιχειρείται η ολοκληρωμένη ρύθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, η θέσπιση αρχών, όρων, εννοιών και κανόνων που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του, η εισαγωγή ενός πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών οργάνων αυτών, η πιστοποίηση και η επαγγελματική αναβάθμιση του εσωτερικού ελεγκτή και η συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου κυρίως με τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές όπως διαμορφώνονται, ιδίως, από την Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (COSO) και από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ)».

Στο Μέρος Β του σχεδίου νόμου εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην αιτιολογική έκθεση «Κεντρική αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας αποτελεί η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελεσματικής προστασίας των υπαλλήλων που διαπιστώνουν, υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας, καθώς και η παροχή υποστήριξης, ενημέρωσης και συμβουλής σε αυτούς αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας στο χώρο εργασίας τους. Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα και τις αποδιδόμενες σε αυτόν αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο νόμου και όπως αναφέρονται στην κατ’ άρθρο ανάλυση, ο Σύμβουλος Ακεραιότητας δύναται να συμβάλει καθοριστικά στην αναφορά, στη διερεύνηση και εν τέλει, στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στη γέννησή τους, καθώς και στην πρόληψη των ανωτέρω, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση κουλτούρας συνεργασίας και ακεραιότητας εντός του φορέα στον οποίο απασχολείται».

Στο Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου, περιλαμβάνονται διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, εντάσσονται διατάξεις, οι οποίες αφορούν στη ρύθμιση των ακόλουθων ζητημάτων:

 • Την σύνδεση του Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου
 • Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) των ανεξαρτήτων αρχών καθώς και το Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • Την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπηρεσιακών Γραμματέων.
 • Την μοριοδότηση της εμπειρίας και της άσκησης καθηκόντων ευθύνης ως κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων κατά τον ν. 3528/2007 και τον ν. 3584/2007.
 • Τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
 • Την διενέργεια αξιολόγησης αποσπασμένων υπαλλήλων καθώς και τη διενέργεια συμβουλευτικής συνέντευξης στο πλαίσιο της αξιολόγησης μέσω σύγχρονων εργαλείων, όπως τηλεδιάσκεψη, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Το ζήτημα της υποχρέωσης παραμονής στην υπηρεσία τους των υπηρετούντων σε παραμεθόριες περιοχές, οι οποίοι φέρουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του αιρετού.
 • Τον σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων και των Περιφερειών (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού).
 • Τη διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής του πειθαρχικού παραπτώματος που σχετίζεται με τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Τη μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ.
 • Την προσωπική διαφορά των μετατασσόμενων στη δημοτική αστυνομία.
 • Τις αποφάσεις κατανομής θέσεων των φορέων.
 • Τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης αξιολογικής περιόδου 2019.
 • Τη μοριοδότηση των μονίμων κατοίκων των ΟΤΑ που εντάσσονται σε σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.
 • Λοιπές βελτιωτικές παρεμβάσεις στον ν. 4765/2021 (Α’ 6).
 • Τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των αναπτυξιακών οργανισμών ΟΤΑ.
 • Την κινητικότητα σε νπδδ εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
 • Τη χορήγηση δικαιώματος υπογραφής/συνυπογραφής σε προσωπικό ορισμένου χρόνου ειδικότητας Μηχανικού ΠΕ, ΤΕ του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
 • Την παράταση της διάρκειας των μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων.
 • Την αναπροσαρμογή του χρονικού διαστήματος που παρέχεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση των χρημάτων της δωρεάς από περιφέρεια της χώρας υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και του Δήμου Κω αντίστοιχα, σε οκτώ (8) έτη από την εκτέλεση αυτής, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών της 26ης.1.2014 και 3ης.2.2014 στην Κεφαλλονιά, της 12ης.6.2017 στη Λέσβο και της 21ης.7.2017 στην Κω. Επιπλέον, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων από τις δωρεές στις περιπτώσεις που για τα έργα έχουν υπογραφεί συμβάσεις ή έχουν εκκινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά είτε τα έργα είτε οι διαγωνιστικές διαδικασίες, αντίστοιχα, δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν υπάρχουν σχετικές δαπάνες.
 • Την παράταση, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021, α) της δυνατότητας διάθεσης από τους δήμους ποσοστού έως πενήντα τοις εκατό (50%) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που δεν μπορούν να καλύπτονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους και για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2021 και β) της δυνατότητας χρήσης από τους δήμους εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, με κατάλληλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους και  ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Στα Μέρη Δ’ και Ε’ ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο  Μέρος Στ περιλαμβάνονται εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=15f8cf04-74ff-488a-b832-acfe0163c2f6

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 31 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στον Δήμο Παλλήνης

Ξεκίνησε η σύνταξη της οριστικής  μελέτης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης  στους οικισμούς Λεονταρίου (Κάντζας)…

Ρεπορτάζ 31 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στη Λάρισα τον Ιούνιο πανελλαδικό φόρουμ για το ποδήλατο και την ποδηλασία

Η διοργάνωση του 1st Larissa Cycling Forum, το πρώτου πανελλαδικού φόρουμ για την ποδηλασία και…

Ρεπορτάζ 30 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλαμάτα: Στις Πρώτες Βοήθειες εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των ΚΔΑΠ του Δήμου

Στις Πρώτες Βοήθειες, εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΚΕ ΦΑΡΙΣ και…