Άρθρο Localit 04 Ιουλίου, 2017

ΕΕΤΑΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο ΔΔΜΠΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”

Δημοσιεύτηκε η  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο  Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που οργανώνουν τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας [παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο. (Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της  ΕΔΕ

μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση  της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι τέσσερις (4) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.)] και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Σκοπό του διαπανεπιστημιακού, διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Μία διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

 • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση

Οκτώ (8) μαθημάτων εκ των οποίων έξι (6)  είναι  υποχρεωτικά  και δύο

(2)  είναι  επιλογής,  καθώς  και  η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://pedisuop.gr και www.eetaa.gr/pms

 

 • Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε  δέκα (10) διαλέξεις,  εκ  των  οποίων  οι  επτά (7) πραγματοποιούνται  δια  ζώσης  και  οι  τρεις (3) με  τη  χρήση

διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

 • Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε ενενήντα (90) μέσω της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να αυξηθεί σε εκατόν ογδόντα (180), προσθέτοντας επιπλέον εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη το εαρινό εξάμηνο.

Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή φακέλων και θα αξιοποιηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης. Σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο λειτουργούν παράλληλα τρία τμήματα ως εξής: σε Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΕΤΑΑ- Μυλλέρου 73-77), Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΑΠΘ) και Κομοτηνή (εγκαταστάσεις ΔΠΘ). [ελάχιστος αριθμός εισακτέων ανά τμήμα: 15].

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).

Δίδακτρα

Για την παρακολούθηση του ΔΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 4.000€, τα οποία καταβάλλονται σε έξι δόσεις.

Για την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη στο χειμερινό εξάμηνο: α’ δόση: 1.000 ευρώ με την εγγραφή, και στη συνέχεια πέντε δόσεις των 600 ευρώ ανά δίμηνο ως εξής: έως 30/11/2017, έως 30/1/2018, έως 30/3/2018, έως 30/5/2018, έως 30/7/2018.

Για την δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο με έναρξη στο εαρινό εξάμηνο (εάν και εφόσον λειτουργήσει για το 2017-18): α’ δόση: 1.000 ευρώ με την εγγραφή, και στη συνέχεια πέντε δόσεις των 600 ευρώ ανά δίμηνο ως εξής: έως 30/03/2018, έως 30/5/2018, έως 30/7/2018, έως 30/9/2018, έως 30/11/2018.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας έως την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Για το ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» Λ. Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος.

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στην ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr και www.eetaa.gr/pms).
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
 5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους).

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότες/συνεργάτες και πρέπει να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο του τμήματος, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr και www.eetaa.gr/pms).

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το πρότυπο Europass.
 3. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο.
 • Πρόσθετο πτυχίο, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 • Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) (εφόσον υπάρχουν)

 

Αξιολόγηση

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός πτυχίου: 40%
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ ή/και συναφή επαγγελματική εμπειρία: 25%
 • Ερευνητική δραστηριότητα: 5%
 • Συνέντευξη: 30%

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://pedis.uop.gr  και www.eetaa.gr/pms .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (Λ.Αθηνών & Αριστοτέλους 1, 20132, Κόρινθος, τηλ. 27410 40040, e‐mail: ddpms@uop.gr,κ. Ηλιάνα Φώτη) και στην ΕΕΤΑΑ στο e-mail: pms@eetaa.gr και στην κ. Βίκυ Βερβερίδου, τηλ. 2131320688 και στην κ.Αναστασία-Ελπίδα Κουτρουμπέλη, τηλ. 2131320631).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 22 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Άμεση μετακίνηση αναισθησιολόγου και τοποθέτηση γιατρών ειδικοτήτων στο νοσοκομείο Λέρου ζητά ο δήμαρχος

Την άμεση μετακίνηση αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο Λέρου, για την κάλυψη των ημερών απουσίας της μόνιμης…

Ρεπορτάζ 21 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κ. Σκρέκας: Αντιμετωπίζουμε τις παθογένειες του κλάδου της παροχής ύδατος

Τις παθογένειες του κλάδου της παροχής ύδατος αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο για τη «μετονομασία της Ρυθμιστικής…

Ρεπορτάζ 20 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προσεισμικός έλεγχος σε δημόσια κτίρια με τη συνεργασία ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΚΕΔΕ από 5.000 μηχανικούς – Τροπολογία

Την ανάθεση στο ΤΕΕ, του προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το…