Άρθρο Localit 29 Μαρτίου, 2022

Από τους επενδυτικούς ΚΑΠ θα καλύπτεται το έλλειμμα στις λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΑ

Σε περίπτωση που δήμοι και περιφέρειες αδυνατούν να καταρτίσουν ή να αναμορφώσουν τους προϋπολογισμούς τους για το  2022, με διάταξη που ψηφίστηκε στο νόμο 4915/2022, άρθρο 15, θα μπορούν να καλύψουν το χρηματικό υπόλοιπο είτε από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών τους, είτε από το τέλος ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Σε καμία περίπτωση το χρηματικό υπόλοιπο δεν θα μπορεί να καλυφθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, από άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Να σημειωθεί ότι οι ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της επιχορήγησης των ΚΑΠ, που προέρχεται από το  Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) και το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού. (Ν. 3852/2020, άρθρο 259, παρ. 3).

Σε ότι αφορά το τέλος ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ ΦΠΑ., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον παραγωγό ΑΠΕ (πλην φωτοβολταϊκών) στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και το οποίο αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στους δήμους εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και κατά ποσοστό 20% στους δήμους  από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Συγκεκριμένα η διάταξη προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 15

Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων

  1. Ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων, καθώς και το ειδικό τέλος της παρ. Α’1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), μπορούν να διατίθενται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν μπορούν να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
  2. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
  3. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ή αναμόρφωσης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες, κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής τους επιτροπής, να προβαίνουν σε συμφωνία με πιστωτές τους για τον διακανονισμό οφειλών τους. Η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Οικονομικά ΟΤΑ 31 Ιουλίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών παρέχονται αναλυτικές κατευθύνσεις και διαδικασίες για…

Οικονομικά ΟΤΑ 23 Δεκεμβρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Στα ταμεία των δήμων έκτακτη επιχορήγηση 25 εκ. ευρώ λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Παραμένει άλυτος ο γρίφος με τις δεύτερες σκέψεις του ΥΠΟΙΚ για την απόδοση  ή όχι…

Οικονομικά ΟΤΑ 16 Φεβρουαρίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΙΚ: Τι πρέπει να κάνουν οι ΟΤΑ στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2023-2026

Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής…