Άρθρο Localit 05 Μαΐου, 2022

Δημοσιεύτηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Πράξη 11 του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Με το Πρόγραμμα η κυβέρνηση αποσκοπεί:

  • Στην εφαρμογή των άρθρων 57 και 4 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου … και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129), σχετικά με την εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θέτει την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα.
  • Στην εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τα άρθρα 9 και 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

  • Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών.
  • Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
  • Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
  • Όλες τις απαιτήσεις, στόχους και μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διαχείριση απορριμμάτων 03 Ιουνίου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΟΣΑ: Σημαντική αύξηση της παραγωγής πλαστικού και των πλαστικών απορριμμάτων ως το 2060

Η παραγωγή πλαστικού και τα πλαστικά απορρίμματα θα αυξηθούν κατά πολύ ως το 2060, παρά…

Διαχείριση απορριμμάτων 19 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τουρκία και Αργεντινή οι κύριοι εταίροι της ΕΕ στην ανακύκλωση πρώτων υλών εκτός ΕΕ

Tουρκία και Αργεντινή είναι οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ στην ανακύκλωση πρώτων υλών εκτός…

Διαχείριση απορριμμάτων 10 Μαΐου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στην Τήλο με το πρόγραμμα “Just go Zero” όλα ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται

Στην Τήλο, με το πρόγραμμα “Just go Zero” έγιναν πράξη οι αρχές της κυκλικής οικονομίας.…