Άρθρο Localit 08 Φεβρουαρίου, 2021

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Ανακοινώθηκε με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Ν. Μηταράκη κα του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ι. Τσακίρη η  Δράση «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

«Εταίροι υλοποίησης» ή «Δικαιούχοι»  του προγράμματος είναι οι φορείς που παρέχουν στέγαση και συνοδευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και συμβάλλονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι προσφερόμενες παροχές  είναι η στέγαση μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, διαμερίσματα σε πολυκατοικίες καθώς και άλλα κτίρια με χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής (πρώην οικοτροφεία, κοιτώνες, κ.ά.),  τουριστικά καταλύματα, πλην των τουριστικών κατασκηνώσεων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία., Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., Κοινωφελή Ιδρύματα του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), Ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο, ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και αλλοδαπών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα.
Ο κάθε Δικαιούχος – Εταίρος Υλοποίησης μπορεί να λειτουργεί μία (1) ή περισσότερες Μονάδες Στέγασης, με χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελούμενων έκαστος χώρος ύπνου (σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Περίοδος Επιλεξιμότητας δαπανών
Ως νωρίτερη ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 01/01/2021 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 31/12/2021. Σε περίπτωση παράτασης ισχύος της συμφωνίας χρηματοδότησης (grant agreement), το Πρόγραμμα θα συνεχίσει να υλοποιείται με τους όρους της παρούσας και η περίοδος επιλεξιμότητας θα επεκταθεί αναλόγως.

ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ (€/ημέρα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ Γ
Αττική 7,80 € 14,75€ Β+6,85€
Στερεά Ελλάδα 7,60 € 14,55€
Θεσσαλία 7,30 € 14,25€
Ήπειρος 8,20 € 15,15€
Κεντρική Μακεδονία
ΠΕ Θεσσαλονίκης 8,20 € 15,15€
ΠΕ Ημαθίας, Πέλλας,
Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών
7,20 € 14,15€
Πελοποννήσου 7,60 € 14,55€
Βόρειο Αιγαίο
(εκτός νήσου Σάμου)
8,60 € 15,35€
Νότιου Αιγαίου
(εκτός Δήμων Λέρου
και Δήμου Κω)
8,40 € 15,35€
Κρήτη 8,00 € 14,95€

Στον πίνακα η χρηματοδότηση ανά άτομο/ ημέρα

 

Η χρηματοδότηση των εταίρων υλοποίησης/δικαιούχων γίνεται τμηματικά, ως ακολούθως:
α. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιδότησης και την εγγραφή του προϋπολογισμού σε Συλλογική Απόφαση, ο δικαιούχος λαμβάνει την α΄ δόση (προκαταβολή), η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους 40% του συνολικού
προϋπολογισμού της ενταγμένης δράσης.
β. Στη συνέχεια, καταβάλλεται η β΄ δόση (ενδιάμεση δόση), σε ποσό ύψους 55% του συνολικού προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση της απορρόφησης ποσοστού τουλάχιστον 70% του συνολικού ποσού της προκαταβολής και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Υπεύθυνη Αρχή.
γ. Με την ολοκλήρωση της δράσης και σε κάθε περίπτωση έως ένα μήνα από τη λήξη της,

Για τη συμμετοχή νέων φορέων στο πρόγραμμα εκδίδεται Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης προς τους δυνητικούς εταίρους υλοποίησης.
Για τους φορείς που ήδη υλοποιούν το Πρόγραμμα ESTIA II συνεχίζουν ως εταίροι υλοποίησης του προγράμματος ESTIA 2021 εφόσον υποβάλλουν
ή εφόσον ήδη έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης προς την Υπεύθυνη Αρχή. Οι φορείς αυτοί δύνανται επίσης να αιτηθούν
αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων στέγασης εφόσον πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA ΙΙ ή του Προγράμματος που εκτελούσε μέχρι
31-12-2020 η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. Στην περίπτωση αυτή η Υπεύθυνη Αρχή, αποφαίνεται για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος αύξησης της δυναμικότητας των μονάδων στέγασης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη
χρηματοδότηση.

Κατά τη διάρκεια της στέγασης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσής τους υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα του προγράμματος και με γνώμονα την ταχύτερη αυτονόμησή τους.

Οι υπηρεσίες αφορούν ιδίως:
1. Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη
διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης
ή κοινωνικής προστασίας.
2. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
3. Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
4. Παροχή σίτισης

  1. Μεταφορά για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, εφόσον απαιτηθεί από το φορέα υλοποίησης.

Γενικές προδιαγραφές μονάδων στέγασης
1. Οι μονάδες στέγασης πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:
α. Βρίσκονται εντός ή πλησίον αστικού/οικιστικού ιστού.
β. Έχουν χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής και βρίσκονται σε περιοχές με χρήση γης που επιτρέπει κατοικία, τουριστικά καταλύματα ή χώρους κοινωνικής πρόνοιας κατά την κείμενη νομοθεσία. Κτίρια με άλλη χρήση μισθώνονται κατόπιν αντίστοιχης μεταβολής της.
γ. Φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων.
δ. Πληρούν τους όρους πυροπροστασίας κτιρίων βάσει των διατάξεων σε ισχύ κατά το χρόνο ανέγερσής τους.
ε. Πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνητού φωτισμού και αερισμού, κατά τη σχετική νομοθεσία και διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται
κατά την παρασκευή φαγητού.
στ. Πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών διατάξεων

Στελέχωση εταίρων υλοποίησης του προγράμματος
1. Για την υποστήριξη της στέγασης και την υλοποίηση των συνοδευτικών αυτής υπηρεσιών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:
α. Ένας συντονιστής πεδίου ανά Περιφέρεια.
β. Ένας κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανά διακόσιους (200) ωφελούμενους.
γ. Ένας κοινωνικός επιστήμονας για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών της περ. α του άρθρου 5 της παρούσας ανά εκατό (100) ωφελούμενους.
δ. Ένας επόπτης στέγασης ανά διακόσιες (200) θέσεις στέγασης.
ε. Ένας διερμηνέας ή πολιτισμικός διαμεσολαβητής στον οποίο αντιστοιχεί αριθμός ωφελούμενων που δεν υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150).

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες διερμηνείας όλο το εικοσιτετράωρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
στ. Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης

ΚΥΑ

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ρεπορτάζ 07 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Από την Κύθνο ξεκινά η στρατηγική πρωτοβουλία GReco Islands, στις 19 Ιουνίου 2023

Από την Κύθνο ξεκινά η  πρωτοβουλία GReco Islands-ΕΣΠΑ  στις 19 Ιουνίου, με την πρώτη συνεδρίαση…

Ρεπορτάζ 06 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού Δήμου Παύλου Μελά στο Πάρκο Τζένη Καρέζη

Το 4ο Φεστιβάλ Παιχνιδιού διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 7 Ιουνίου η  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου…

Ρεπορτάζ 06 Ιουνίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δωρεάν αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας στην Ηγουμενίτσα

Νέα δράση αξιολόγησης «Σχολικής Ετοιμότητας» για παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄Δημοτικού το επόμενο…