Άρθρο Localit 09 Ιανουαρίου, 2024

ΥΠΕΣ: Πως θα εγκρίνουν οι ΟΤΑ το πρόγραμμα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας τους

Διευκρινίσεις αναφορικά με την έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών για το έτος 2024 δίνει με έγγραφό του ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μ. Σταυριανουδάκης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4623/2019 (άρθρο 10).

Ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή και από 1-1-2024 (ν. 5056/2023) η Δημοτική Επιτροπή για τους δήμους και η Περιφερειακή Επιτροπή για τις περιφέρειες του κράτους, καταρτίζει ετήσιο σχέδιο για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας των δήμων και περιφερειών αντίστοιχα, το οποίο και καταθέτει προς συζήτηση και ψήφιση στο οικείο συμβούλιο.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου προσκαλεί τους επικεφαλής των δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων αντίστοιχα να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να καταθέσουν εναλλακτικά σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας προκειμένου να τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση από το συμβούλιο. Οι εναλλακτικές προτάσεις των παρατάξεων που συντάσσονται, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να συνταχθεί σχετική εισήγηση για κάθε μια από αυτές.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο που τυχόν ζητηθεί από τις παρατάξεις προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές προτάσεις τους.

Για να τηρούνται η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της ισότητας, αλλά και να εξασφαλισθεί ότι η σχετική ρύθμιση δεν καταστρατηγείται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο απαιτείται:

α) η εναλλακτική κατατιθέμενη πρόταση να ρυθμίζει πλήρως το προς συζήτηση θέμα,

β) η εναλλακτική κατατιθέμενη πρόταση να συνοδεύεται από έκθεση που αιτιολογεί αναλυτικά την διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος, και

γ) η εναλλακτική κατατιθέμενη πρόταση να συνοδεύεται από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση που ψηφιστεί, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα από την εφαρμογή της να προκληθεί σοβαρός κίνδυνος για τη λειτουργία του δήμου ή της περιφέρειας και την παροχή αναποτελεσματικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Ακολούθως, η αρμόδια υπηρεσία διατυπώνει εισήγηση για κάθε εναλλακτικό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και περιφερειών, προκειμένου να εισαχθεί για συζήτηση ενώπιον του οικείου συμβουλίου.

Το δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει για να εξετάσει τόσο το σχέδιο της Οικονομικής και από 1-1-2024 Δημοτικής και Περιφερειακής Επιτροπής, όσο και τις κατατεθείσες εναλλακτικές προτάσεις των παρατάξεων και αποφασίζει σχετικά.

Οι προτάσεις συζητούνται και ψηφίζονται διακριτά κατά την ίδια συνεδρίαση. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Για την κατάρτιση του σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και περιφερειών δύνανται να αναζητούνται στοιχεία που τηρούνται στην Βάση Ακίνητης Περιουσίας του άρ. 194 του ν. 4555/2018, στοιχεία από το τηρούμενο Μητρώο Παγίων Στοιχείων των φορέων, στοιχεία από υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων, στοιχεία χρήσεων γης και περιορισμών χρήσεων γης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, τυχόν σχέδια δράσης /προτάσεις από τις δημοτικές κοινότητες ή τις Περιφερειακές Ενότητες αντίστοιχα. Ενόψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών από την 1η Ιανουαρίου 2024, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για ενημέρωσή τους και τη δρομολόγηση των αναγκαίων ενεργειών προς έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας τους για το έτος 2024.

Ν.4623/2019 – Άρθρο 10 

Έγκριση του προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών

Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 36,5 εκ. ευρώ στους δήμους για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολείων

Το συνολικό ποσό 36.552.635,94 ευρώ κατανέμεται  σε 328 δικαιούχους δήμους  για την κάλυψη των δαπανών…

Υπουργείο Εσωτερικών 12 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β. Σπανάκης: «Νέοι Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας για τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια»

Οι νέοι, Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων βρίσκονται σε διαβούλευση με τα…

Μη κατηγοριοποιημένο 11 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκκηση για το 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο και την Τοπική…