Άρθρο Localit 31 Ιανουαρίου, 2023

ΥΠΕΣ για προγραμματισμό προσλήψεων: Οι προσλήψεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ το 2023 στα ίδια με πέρυσι επίπεδα

Εγκύκλιο για τον προγραμματισμό προσλήψεων σε δήμους, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα,  σε συνδέσμους και ιδρύματα καθώς και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,  για το 2023 εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  τα αιτήματα αφορούν τις εξής κατηγορίες  προσλήψεων:

  • από ίδιους πόρους (για ΝΠΙΔ εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
  • ανταποδοτικού χαρακτήρα και
  • με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Σε ότι αφορά τα αιτήματα για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τονίζεται ότι οι εγκρίσεις θα παραμείνουν στα ίδια με πέρυσι επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν τα άρθρα 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

Επισημαίνεται επίσης ότι για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  Επίσης να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, η εγκύκλιος σημειώνει ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Αξιοσημείωτη είναι η επισήμανση ότι  τα κοιμητήρια δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, επισημαίνεται  ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 57 του ν. 4873/2021, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ,  δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%), το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα. Η εν λόγω διάταξη έχει ισχύ έως 30-6- 2023. Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.λπ.) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%.

Για τις συμβάσεις έργου απαιτείται βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του  οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.

Από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:

  • Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Το προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 36 ν.4765/2021)
  • Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
  • Υδροδιανομής άρδευσης
  • Αναπλήρωση τακτικού μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου

 

Εγκύκλιος

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 24 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Απόδοση 45 εκατ. (Α’ δόση) από τους ΚΑΠ στους δικαιούχους Δήμους, για το Βοήθεια στο Σπίτι

Ποσό ύψους 45 εκατ. ευρώ, αποδίδεται από τους ΚΑΠ, στους δικαιούχους δήμους ως πρώτη δόση…

Υπουργείο Εσωτερικών 24 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ:  Έγκριση πρόσληψης 850 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α’ βαθμού

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η  πρόσληψη οκτακοσίων πενήντα (850) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού…

Υπουργείο Εσωτερικών 23 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30 εκ. ευρώ σε 135 δήμους, ΔΕΥΑ και περιφέρειες για έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές – Πρόσκληση ΥΠΕΣ

Το ποσό των 30 εκ. ευρώ διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης…