Άρθρο Localit 23 Νοεμβρίου, 2022

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (opengov.gr) για παρατηρήσεις και σχόλια έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Βασικός στόχος του είναι ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων και για τη μεταφορά μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης.

Προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ως «το νέο μοντέλο κυβερνησιμότητας της χώρας». Επικεφαλής του είναι ο υπουργός Εσωτερικών ως ο συντονιστής, ο οποίος παρακολουθεί και αξιολογεί το σχετικό έργο των εμπλεκομένων φορέων. Επίσης, εποπτεύει και καθοδηγεί το λεγόμενο «κεντρικό σημείο αναφοράς», που είναι ο γενικός γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, που με τη σειρά του συνεργάζεται με τα «επιμέρους σημεία αναφοράς», που είναι μεταξύ άλλων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς κάθε υπουργείου, καθώς και οι εκπρόσωποι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Συστήνεται συλλογικό όργανο με την ονομασία Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και αποτελείται από εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ανακατανομής ή μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας με εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους, με εκπροσώπους φορέων ή και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πρότυπο για τη θεσμοθέτηση αυτού του νέου οργάνου αποτέλεσε ο φινλανδικός δίαυλος συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης για σημαντικά διοικητικά και οικονομικά ζητήματα.

Αξιοποιήθηκε, επίσης, το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης των λειτουργιών της κυβέρνησης [«Classification of the functions of government» (COFOG)], όπως δημοσιεύεται από τον ΟΗΕ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις για τη διαχείριση κινδύνων από τους δημόσιους φορείς, ως δομικό στοιχείο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. «Η ικανότητα του φορέα να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τους κινδύνους που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία του συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του, καθώς και στην πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας και της χρηστής διακυβέρνησης στο Δημόσιο, με προστιθέμενη μακροπρόθεσμα αξία στη διοίκηση και στην οικονομία της χώρας», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων σε κάθε φορέα που στελεχώνεται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Αυτοί οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Διαχειριστή Κινδύνων μετά από παρακολούθηση ειδικού προγράμματος από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

ΣΝ-ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ-ΓΙΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΣΡ-ΠΕΔ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 01 Δεκεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ορίστηκαν οι περιφεφειακοί δρόμοι ευθύνης καθαριότητας των δήμων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 6710 Τεύχος Β’ 29 Νοεμβρίου 2023 η απόφαση Αριθμ. 102832…

Ενδιαφέρουν 01 Δεκεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράταση 2-6 μηνών και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Σε παράταση καταβολής των φορολογικών οφειλών από 2 έως και 6 μήνες για τους πληγέντες…

Ενδιαφέρουν 01 Δεκεμβρίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Τροπολογία για παράταση υποβολής “πόθεν έσχες”

Με Τροπολογίαπου εισάγεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση…