Άρθρο Localit 31 Μαρτίου, 2023

Ρυθμίσεις για ΟΤΑ, προσλήψεις, ΑμεΑ, “Βοήθεια στο Σπίτι” σε ν/σ του ΥΠΕΣ που τέθηκε σε διαβούλευση

Σε δημόσια διαβούλευση  τέθηκε νομοσχέδιο του Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4.4.2023.

Μεταξύ άλλων προβλέπει, εναλλακτική δυνατότητα καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, δεκαετή παραγραφή οφειλών από αδήλωτα τετραγωνικά, απλούστευση στην έκδοση βεβαιώσεων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών και δημιουργία ειδικού χώρου για την διευκόλυνση των ΑμεΑ στις βουλευτικές εκλογές.

Ειδικότερα, προβλέπεται νέα εναλλακτική δυνατότητα καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε δια ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας, ετήσιο τέλος 30% της οφειλής.

Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα προκαταβολής του 20% της οφειλής έως τις 31 Μαρτίου 2023 και εξόφληση του υπολοίπου ποσού έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους χρήσης.

Για την πιστοποίηση της καταβολής του 20% και του υπόλοιπου 80%, σημειώνονται από το δήμο επί της άδειας οι αριθμοί των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Από την κατάθεση είτε της μίας (30%) είτε της άλλης (20%) προκαταβολής και έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους χρήσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται νόμιμη.

Για τα αδήλωτα τετραγωνικά τίθεται ανώτατο όριο τα 10 έτη, διάστημα στο οποίο οι δήμοι μπορούν να αναζητούν και να εισπράττουν οφειλές σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία για επιφάνειες ακινήτων. Η διάρκεια βεβαίωσης προστίμων που αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών παραμένει η πενταετία.

Η απλούστευση στην διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ΤΑΠ, αφορά στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Ο αιτών δεν θα απαιτείται να προσκομίζει βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την ημερομηνία διακοπής βεβαιώνει ο αρμόδιος υπάλληλος του δήμου που παραλαμβάνει την αίτηση έκδοσης της βεβαίωσης, βάσει των στοιχείων της σχετικής βάσης δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ο οικείος δήμος έχει άμεση πρόσβαση.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα, υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης από τους ιδιοκτήτες της δήλωσης λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε.

Στις ήδη εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών προστίθενται, μεταξύ άλλων οι προσλήψεις από τους ΟΤΑ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου, αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων που έχουν εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και οι τοποθετήσεις προϊσταμένων εφόσον μέχρι την προκήρυξη των εκλογών έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης.

 Για το προσωπικό και τη χρηματοδότηση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι»  προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 77 ν. 5027/2023

Το  Άρθρο 77 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Προσωπικό το οποίο α) απασχολούνταν κατά την 18η.12.2018, ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α΄197) σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια των ως άνω ΟΤΑ που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ.ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου.
2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, καθώς και σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια δήμου κατά τα ανωτέρω, μεταφέρεται στον οικείο δήμο ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας.
3. Από 1ης.1.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα ή σε λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
4. Τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη χρηματοδότησή τους από τους δήμους για το πρόγραμμα αυτό. Τα ανωτέρω ποσά χρηματοδοτήσεων είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και οφειλές του φορέα προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
5. Η παρ. 4 καταλαμβάνει και χρηματοδοτήσεις που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί δυνάμει της παρ. 3 από 1ης.1.2023 και εφεξής.»

Για τη διευκόλυνση, εξάλλου, των Ατόμων με Αναπηρία στην άσκηση των εκλογικών τους υποχρεώσεων το νομοσχέδιο προβλέπει τη λειτουργία ειδικού εκλογικού χώρου σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τμήματα να βρίσκονται στο ισόγειο.

Ο ειδικός εκλογικός χώρος Α.με.Α. θα πρέπει να βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του καταστήματος ψηφοφορίας, να είναι μεταξύ άλλων προσβάσιμος σε άτομα με κινητικά προβλήματα, να διαθέτει ειδική ράμπα εφόσον χρειάζεται, να πληροί τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και να διαθέτει αναρτημένο διακριτό και ευδιάκριτα αναγνώσιμο τίτλο, για την εύκολη αναγνώρισή του από τους εκλογείς.

Αναλυτικά:

http://www.opengov.gr/ypes/?p=8759

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 36,5 εκ. ευρώ στους δήμους για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολείων

Το συνολικό ποσό 36.552.635,94 ευρώ κατανέμεται  σε 328 δικαιούχους δήμους  για την κάλυψη των δαπανών…

Υπουργείο Εσωτερικών 12 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Β. Σπανάκης: «Νέοι Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας για τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια»

Οι νέοι, Πρότυποι Κανονισμοί Λειτουργίας των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων βρίσκονται σε διαβούλευση με τα…

Μη κατηγοριοποιημένο 11 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκκηση για το 2025

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο Δημόσιο και την Τοπική…