Άρθρο Localit 22 Αυγούστου, 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 15 υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια ΚρήτηςΣτην κάλυψη 15 θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων προβαίνει η Περιφέρεια Κρήτης  για τη στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας, καθώς και των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως και 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης οι  μετατάξεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄) και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει, σε κενή οργανική θέση, ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), καθώς επίσης θα αναζητηθεί από τους φορείς προέλευσης, η

προβλεπόμενη βεβαίωση περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Περιφέρεια Κρήτης με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι εξής:

 

Στην Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας (έδρα Ηράκλειο) ζητούνται

4 ΠΕ πτυχιούχοι οικονομικής, ή διοικητικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο), 1 ΠΕ πτυχιούχος Νομικής Κατεύθυνσης, 1 ΤΕπτυχιούχος  Λογιστικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία, σε οικονομικό αντικείμενο), 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, κατά προτίμηση με 5ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: 2 πτυχιούχοι ΠΕ Οικονομικής, ή Διοικητικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο) ή Νομικής κατεύθυνσης, 1 πτυχιούχος ΤΕ Λογιστικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο)

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, 1 πτυχιούχος ΠΕ  Οικονομικής, ή Διοικητικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο) ή Νομικής κατεύθυνσης, 1 πτυχιούχος ΤΕ Λογιστικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 1 πτυχιούχος ΠΕ Οικονομικής, ή Διοικητικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο), 1 πτυχιούχος ΠΕ Νομικής Κατεύθυνσης, 1 πτυχιούχος ΤΕ Λογιστικής κατεύθυνσης (κατά προτίμηση με 2ετή εμπειρία σε οικονομικό αντικείμενο).

Προσόντα υπαλλήλων

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχθούν, όπως ορίζονται στο Π.. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄), 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α΄) και 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α΄).

Σημειώνεται ότι θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και γνώση ξένων γλωσσών.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3852/2010.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, αποκλειστικά έως και 9 Σεπτεμβρίου μπορούν  να υποβάλλουν στην Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Πλατ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 712 01, Ηράκλειο), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα,
  2. Βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, για την πιστότητα του περιεχομένου,

iii. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και μεταφρασμένα, όπου απαιτείται, πτυχίων, αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται. (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  2. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας προέλευσης.
  3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της υπηρεσίας τους, από το οποίο να προκύπτουν:

– η ημερομηνία διορισμού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους,

– η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών

– το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας

– ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη

και

– ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε με εξουσιοδοτούμενο από αυτούς / αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση, με την ένδειξη:

«Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. πρωτ. 151638/11-8-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης» εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η Υπηρεσία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή όχι των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

 

 

ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 23 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Άρτα: Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για καλλιέργεια διάρκειας 30 ετών-Πριμοδότηση στην εντοπιότητα και στους νέους

Τη Μακροχρόνια Πολυετή Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Καλαμιάς, Κιρκιζατών, Γαβριάς, Πολυδρόσου…

Ενδιαφέρουν 23 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κέα: Χρηματοδότηση για έργα ψηφιακής τεχνολογίας και Πολιτικής Προστασίας

Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε έργο  του Δήμου Κέας, προϋπολογισμού 950.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ),  που…

Ενδιαφέρουν 23 Μαρτίου, 2023
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κάρπαθος: Χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης σε 14 οικισμούς

Με 7,3 εκατ ευρώ, χρηματοδοτείται ο Δήμος Καρπάθου, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την…