Άρθρο Localit 07 Ιουνίου, 2022

 Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» στον Δήμο Παπάγου Χολαργού

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου Χολαργού  ενημερώνει τις/τους κατοίκους του δήμου ότι στο πλαίσιο Υλοποίησης του  Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις έως την 15.06.2022 με χρήση κωδικών taxisnet  στην ακόλουθη διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr/

Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload)σε μορφή pdf.

1.Στην περίπτωση που  ο αιτών είναι ανήλικο άτομο με αναπηρία την αίτηση υποβάλλει υποχρεωτικώς είτε πρόσωπο που έχει την επιμέλεια αυτού, είτε Ανάδοχος γονέας του.

2.Στην περίπτωση που ο αιτών τελεί σε δικαστική συμπαράσταση την αίτηση υποβάλλει υποχρεωτικώς το άτομο που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης με δικαστική απόφαση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πλήθος Ωφελούμενων και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο αριθμός των Ωφελούμενων καθορίζεται σε χίλιους (1. 000) ανά φάση του Προγράμματος.

Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα είναι πρόσωπα τα οποία:

α) είναι ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών,

β) διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από τo Κέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67 %, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

γ) έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του Προγράμματος. Ως κύρια κατοικία λαμβάνεται υπόψιν η κατά δήλωση του Αιτούντος πραγματική κατοικία του, η οποία και θα αποτελέσει τον χώρο αξιολόγησης. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του Αιτούντος, θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 8.

δ) δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60. 000, 00). Ατομικό εισόδημα του Αιτούντος είναι το συνολικό, πραγματικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του Αιτούντος για το προηγούμενο της αίτησης του άρθρου 7 έτος και τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρ. 2, πραγματοποιείται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, οι οποίες αντλούνται από τα δεδομένα που τηρούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο Μητρώο Πολιτών και στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕ.Π.Α. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων δεδομένων, ο Αιτών αναρτά τα έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπόθεση, τα οποία ελέγχονται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (στο εξής «Γενική Γραμματεία»), η οποία και επιβεβαιώνει στην περίπτωση αυτή, την πλήρωση των προϋποθέσεων.

Πρόσωπο που διαβιεί σε κλειστή δομή, επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση, να αξιολογηθεί και να του απονεμηθεί Προσωπική Βοήθεια. Η δυνατότητα να επιλέξει Προσωπικό Βοηθό θα τελεί υπό την αίρεση της μετοίκησης σε αμιγή κατοικία, η οποία επιβεβαιώνεται με έκθεση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Πρόσωπο που διαβιεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Οι Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι αξιολογούνται τηρουμένης τις ακόλουθης ποσόστωσης:

α) εξήντα τοις εκατό (60 %) άτομα με κινητική αναπηρία.

β) τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) άτομα με νοητική

ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία

γ) πέντε τοις εκατό (5 %) άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί).

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Προγράμματος δωρεάν στον αριθμό 1555 (επιλέγοντας το 3-ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια το 8), είτε να καλέσετε με αστική χρέωση στο τηλέφωνο 210-7000.240 (από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εργάσιμες ημέρες).

Κέντρο Κοινότητας δήμου Παπάγου – Χολαργού

Λ. Περικλεους 55

Τηλέφωνο 213 2002873/874/916/899

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 09 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Νάξου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου…

Ενδιαφέρουν 09 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έκθεση ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ – Βιοποικιλότητα Κέας, Η χλωρίδα και η πανίδα του νησιού

Ξεκίνησε η έκθεση Βιόσφαιρα Κέας, με τίτλο «Βιοποικιλότητα Κέας, Η χλωρίδα και η πανίδα του…

Ενδιαφέρουν 09 Αυγούστου, 2022
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ένα νέο διαχρονικό μνημειακό σύνολο 18 στρεμμάτων αποδίδει στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου το ΥΠΠΟΑ

Στην περαιτέρω προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και στην…