Άρθρο Localit 19 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων σε δήμους και περιφέρειες (ΚΥΑ)

Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιείται προηγούμενη απόφαση για το  «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών». (ΦΕΚ Τεύχος Β 4898 16.09.2022)

Ειδικότερα τροποποιείται  η υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινή  υπουργικής απόφαση, ως εξής:

Α. Tο άρθρο 1 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Β. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη έως και την προβλεπόμενη λήξη του προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τριακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (313.852.921,11 €), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 187.852.921,11 € καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό ύψους έως 126.000.000,00 € καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

β. Η δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ2493) ανήλθε για τα οικονομικά έτη 2018- 2021 σε ποσό ύψους 23.290.056,11 €, βαρύνει το οικονομικό έτος 2022 έως του ποσού ύψους 41.562.865,00 €

και τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:

για το 2023: έως 25.000.000,00 €

για το 2024: έως 25.000.000,00 €

για το 2025: έως 25.000.000,00 €

για το 2026: έως 25.000.000,00 €

για το 2027: έως 23.000.000,00 €».

 

Γ. Στη παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει εντός ενενήντα (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία οικ. 66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’  2855), 19505/1-3-2022 (Β’  1238) και 67442/18-7-2022 (Β’ 3819) όμοιές της.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 21 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Χαλανδρίου: Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης 2024: Από 2/7 έως 28/9

Ξεκινά στις 2 Ιουλίου η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης, το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης…

Ενδιαφέρουν 21 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πειραιάς: Μουσική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής στην πλατεία Κοραή

Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, γεμάτη νότες και μελωδίες, διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 21 Ιουνίου από τις…

Ενδιαφέρουν 21 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σάμος: Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα και η τρίτη στη Μεσόγειο που αναγνωρίζεται ως TsunamiReady

Η πόλη της Σάμου αναγνωρίστηκε ως TsunamiReady, σε τελετή που διοργάνωσαν την Τετάρτη 19 Ιουνίου,…