05 Μαρτίου, 2018

Περίληψη έργου Sumbio & Εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting)

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:
http://www.ipa-cbc-programme.eu/

               Η ΚΕΔΕ συμμετέχει ως Εταίρος στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος INTERREG Greece – FYROM 2014-2020 με την πρόταση έργου με τίτλο “Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production methods” (Αειφορική διαχείριση και επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων με τη χρήση μεθόδων παραγωγής βιοκαυσίμων) και ακρώνυμο SumBio.

Με την από 31.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, το έργο SUMBIO εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποίηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ