05 Μαρτίου, 2018

Περιγραφή και ενημέρωση του έργου WRESTLE

ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “WRESTLE/INTERREG GREECE – BULGARIA”

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.greece-bulgaria.eu/approved-project/8/

 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετείχε στην 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος INTERREG Greece – Bulgaria 2014-2020 με την πρόταση έργου με τίτλο “Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency” (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα) και ακρώνυμο WRESTLE.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ