Άρθρο Localit 13 Ιουλίου, 2021

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τις ρυθμίσεις του ν.4795/2021 για τη δημόσια διοίκηση

Εγκύκλιο αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» εξέδωσε το υπουργεί Εσωτερικών.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις επί των εξής άρθρων:

Α. ΑΡΘΡΟ 39 Ν. 4795/2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 θεσμοθετείται νέο πειθαρχικό· παράπτωμα στον Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), το οποίο προστίθεται ως περ. λδ’ στην παρ. 1 του άρθρου 107 του εν λόγω Κώδικα και έχει ως εξής: «λδ) οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας, καθώς και ειδικότερα η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου ή και οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εντός και εκτός υπηρεσίας.

Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί η τέλεση των πράξεων αυτών σε βάρος ανηλίκων ή και η τέλεση των πράξεων αυτών από υπαλλήλους κατά κατάχρηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων».

 • Με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), ως προς τα παραπτώματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, και προβλέπεται πλέον ότι η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί και για το θεσπισθέν με τον εν λόγω νόμο πειθαρχικό παράπτωμα της περ. (λδ) της παρ. 1 του αρ. 107 του Υ.Κ..
 • Με την παρ. 5 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 109 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων και προστέθηκε νέα περ. (δ), σύμφωνα με την οποία για το ανωτέρω παράπτωμα της περ. (λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107, δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσης.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. λδ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορά όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στις εν λόγω πειθαρχικές διατάξεις, με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), με το οποίο προβλεπόταν ότι ειδική περίπτωση του πειθαρχικού παραπτώματος της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας αποτελούσε οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο.
 • Κατόπιν της ανωτέρω κατάργησης του δεύτερου εδαφίου της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις κατά εκπαιδευτικών ή υπαλλήλων για την ειδική περίπτωση του πειθαρχικού παραπτώματος της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), η οποία καταργείται, συνεχίζονται ως πειθαρχικές διώξεις για το αντίστοιχο πειθαρχικό παράπτωμα της περ. λδ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), όπως αυτό προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.4795/2021.

Β. ΑΡΘΡΟ 39 Ν. 4795/2021- ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ

Με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 αντικαθίσταται η περ. γ’ του άρθρου 103 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007) ως προς τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης θέσης σε αργία και προβλέπεται ότι τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία ο υπάλληλος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω υπάλληλοι σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής τίθενται αυτοδικαίως σε αργία από την έναρξη ισχύος της ως άνω διάταξης, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν.4795/2021, ήτοι από 17.4.2021. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 103 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει, για τη θέση των υπαλλήλων σε αυτοδίκαιη αργία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο για διορισμό όργανο.

Γ. ΑΡΘΡΟ 39 Ν. 4795/2021- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.4795/2021 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007), ως προς τη διαδικασία κοινοποίησης της πειθαρχικής απόφασης και προβλέπεται ότι η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με τη φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση, με ταυτόχρονη ενημέρωση του πειθαρχικού οργάνου που εξέδωσε την απόφαση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση απαιτείται πλέον η αρμόδια υπηρεσία, με φροντίδα της οποίας κοινοποιείται η πειθαρχική απόφαση στον/στην υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση να ενημερώνει ταυτόχρονα για τις εν λόγω κοινοποιήσεις και το πειθαρχικό όργανο που εξέδωσε την πειθαρχική απόφαση.

Δ. ΑΡΘΡΟ 35 Ν. 4795/2021- ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Με το άρθρο 35 του ν.4795/2021 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ως εξής:

«3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ή εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια θέση, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Η νομική υποστήριξη της παρ. 1 παρέχεται και σε περίπτωση έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτων κατά των ανωτέρω υπαλλήλων, με αίτημα την επιδίκαση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών, αστικών αξιώσεων ένεκα πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η ως άνω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του εναγομένου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης αρχής. Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζονται και στην περίπτωση νομικής υποστήριξης κατά την παρούσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, λόγω άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εναγόμενου υπαλλήλου, ύστερα από καταγγελία, κατά τα ανωτέρω, τα προβλεπόμενα έξοδα νομικής υποστήριξης καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για την ποινική υπόθεση εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία ο υπάλληλος κηρύσσεται αθώος ή απαλλάσσεται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει η ποινική δίωξη εναντίον του ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο. Οι ρυθμίσεις της παρούσας καταλαμβάνουν, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5, και τις υποθέσεις, για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές εναντίον υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις νομικής υποστήριξης, σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον ως εκ της πορείας της υπόθεσης υπάρχει στάδιο νομικής υποστήριξης ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής.».

 

Ε. ΑΡΘΡΟ 33 Ν. 4795/2021 – ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Με τις διατάξεις του αρ. 33 του ν. 4795/2021 προβλέπονται τα εξής:

«1. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατά τη διάρκεια της θητείας τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007, Α’ 26).

 1. Η παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), ως προς την αυτοδίκαιη επάνοδο στις θέσεις που κατείχαν προ του διορισμού τους, εφαρμόζεται αναλόγως και για τους υπαλλήλους που διορίζονται ως Υπηρεσιακοί Γραμματείς μετά τη λήξη της θητείας τους.
 2. Στους υπαλλήλους αυτούς καταβάλλεται μετά την επάνοδό τους στη θέση που κατείχαν, τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί πριν τον διορισμό τους στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας στην εν λόγω θέση. 3. Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς αξιολογούνται βάσει του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016 (Α’ 33) από τον οικείο Υπουργό και οι εκθέσεις αξιολόγησής τους δεν υπόκεινται σε ένσταση.
 3. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι αξιολογητής κατά τον ν. 4369/2016, για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του.
 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα καθήκοντα του Υπηρεσιακού Γραμματέα ασκούνται κατόπιν απόφασης του Υπουργού, από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, εφόσον υπάρχουν, ή από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Γραμματέα. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ορίζονται, προς αναπλήρωση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, περισσότερα του ενός όργανα.
 5. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας είναι πειθαρχικός προϊστάμενος για το προσωπικό των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και δύναται να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή του προστίμου ύψους ίσου με τις αποδοχές έως δύο (2) μηνών.
 6. α) Για θέματα πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραμματέων αρμόδιο είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και συγκροτείται κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β).

β) Για την εξέταση θεμάτων πειθαρχικής ευθύνης των Υπηρεσιακών Γραμματέων, με απόφαση του Προέδρου συγκροτείται διακριτό Τμήμα στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Υπαλληλικού Κώδικα από τα ήδη υποδειχθέντα μέλη του ως εξής:

 1. i) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων Νομικών Συμβούλων του Κράτους,
 2. ii) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους, iii) τους δύο (2) υποδειχθέντες εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους.

γ) Η θητεία των μελών του Τμήματος της περ. β) ακολουθεί τη λήξη της θητείας των Μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. 8. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιακών Γραμματέων.

 1. α) Η περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/ 2003 (Α’ 309), ως προς τους υπόχρεους προς υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, οι υπηρεσιακοί γραμματείς του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που αποσπώνται, βάσει των άρθρων 6 του ν. 1878/1990 (Α’ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990 (Α’ 116), στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 υποβάλλεται από τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζονται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης που αφορούν στους Υπηρεσιακούς Γραμματείς καθώς επίσης προβλέπεται διακριτό τμήμα πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του αρ. 146Α .

 

Στ. ΑΡΘΡΟ 34 Ν. 4795/2021-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με τις ως άνω διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ. 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και προβλέπεται ότι στο τέλος της υποπερ. ββ’ της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το σύνολο των μηνών για τους οποίους δύναται να μοριοδοτηθεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τις υποπερ. βα (i) και βα (iii) της περ. β) της παρ. 3 δεν δύναται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριάντα τριών (33) ετών, ήτοι των τριακοσίων ενενήντα έξι (396) μηνών συνολικά.». Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. ββ της παρ. 3β του αρ. 85 του Υπαλληλικού Κώδικα που ορίζουν ότι «Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι το άθροισμα του συνολικού χρόνου εργασιακής εμπειρίας συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης του υποψηφίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους 396 μήνες συνολικά, ήτοι τα 33 έτη, για τις περιπτώσεις εκείνες των υπαλλήλων, των οποίων ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπερβαίνει το ως άνω χρονικό διάστημα. Διευκρινίζεται ότι στον χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί διακριτό μοριοδοτούμενο κριτήριο.

Οι ως άνω τροποποιήσεις επέρχονται και στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ζ. ΑΡΘΡΟ 32 Ν. 4795/2021 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ Με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4795/2021 τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ. 86 του Υ.Κ. και προβλέπεται η σύσταση διακριτού συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

«Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις ανεξάρτητες Αρχές συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών διακριτό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από:

Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους, δύο (2) Νομικούς Συμβούλους ή Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύονται αρμοδίως, και ένα μέλος της οικείας ανεξάρτητης Αρχής, που αφορά η προκηρυσσόμενη θέση επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του.

Εφόσον δεν προβλέπονται μέλη στην οικεία ανεξάρτητη Αρχή, ως πέμπτο μέλος ορίζεται ένα επιπλέον μέλος του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του κατά τα ανωτέρω. Γραμματέας και αναπληρωτής του Συμβουλίου αυτού ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών ή του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α`.»

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 32 του ν. 4795/2021 προβλέπεται ότι «4. Ειδικές διατάξεις συγκρότησης αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ανεξαρτήτων αρχών που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ».

Αναλυτικά η Εγκύκλιος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 22 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τις μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων βάσει του νέου νόμου

Με κατεπείγουσα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την…

Υπουργείο Εσωτερικών 17 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
“Λελογισμένη” λύση για τα δημοτικά ΚΔΑΠ αναζητά το υπουργείο Εσωτερικών

Για «λελογισμένη» λύση στο θέμα των δημοτικών ΚΔΑΠ  και όχι για άμεση χρηματοδότηση των δήμων …

Υπουργείο Εσωτερικών 15 Σεπτεμβρίου, 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βελτιώσεις του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς κατέθεσε ο Στ. Πέτσας

Σε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων που ενσωματώνουν προτάσεις, οι οποίες προέκυψαν από την προηγηθείσα συζήτηση στην…