Άρθρο Localit 03 Απριλίου, 2023

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης των δήμων

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης από τους δήμους της χώρας που προβλέπονται από το άρθρο 83 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), που ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2023 σε αντικατάσταση του άρθρου  97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η ισχύς του εν λόγω άρθρου ορίζεται μέχρι να εκδοθεί το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με το οποίο θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωσή τους.

Επισημαίνεται ότι, έως την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010, οι δήμοι που δέχονταν μέχρι την 31.12.2022 διοικητική υποστήριξη συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τον ίδιο δήμο που την παρείχε, τόσο καθ΄ ύλην, όσο και κατά τόπο.

Επιγραμματικά με τις διατάξεις του νέου άρθρου 97 Α του ν. 3852/2010:

α. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες προσδιορίζονται ποιοι δήμοι από 1.1.2023 έχουν Υ.ΔΟΜ. και ποιοι δήμοι, από την ίδια ημερομηνία, δεν έχουν και δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζεται ότι για τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων της έδρας κάθε νομού και τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούσαν την 31.12.2022 τεκμαίρεται η λειτουργία τους ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης.

β. Προσδιορίζονται οι δήμοι που θα συνεχίσουν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε όσους δήμους από την 1.1.2023 δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ.. Επιπλέον, καθορίζονται και οι υποχρεώσεις αυτών που θα συνεχίσουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη

Για τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν, αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους θεσπίζεται δυνατότητα λήψης μέτρων για την αποσυμφόρησή τους και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων δόμησης.

γ. Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης για τη λειτουργία των Υ.ΔΟΜ. και καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι δήμοι για να την ανακτήσουν, εάν χάσουν αυτό το ελάχιστο επίπεδο στελέχωσης.

δ. Εξειδικεύεται η ενίσχυση των δήμων που λειτουργούν Υ.ΔΟΜ. και παρέχουν διοικητική υποστήριξη σε άλλο δήμο, με ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, με τριετή πρόβλεψη. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων για την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των Υ.ΔΟΜ. με προσωπικό, τη συνεχή παρακολούθηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών αυτών και την πρόβλεψη διαδικασιών ενίσχυσης, σε περίπτωση μείωσής του.

ε. Εξειδικεύεται ο ρόλος των συναρμόδιων φορέων για την ορθή διασφάλιση της λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. της χώρας, δηλαδή των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

  1. Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ. 

Δήμοι που έχουν Υ.ΔΟΜ. είναι όσοι, κατά την 31η.12.2022:

α.. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, δίχως να παρέχουν σε άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης,

β. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη σε άλλους δήμους, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης,

γ. είχαν συστήσει Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους (Ο.Ε.Υ), όμως δεν λειτούργησαν και στις 31.12.2022 πληρούσαν τα νέα ελάχιστα όρια στελέχωσης που καθορίζονται με την παρ. 3 α του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του ν. 5021/
2023.
δ. λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ. στο δήμο τους, ασκώντας μέρος των αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ., ενώ για τις λοιπές αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. στις 31.12.2022 δέχονταν από άλλους δήμους διοικητική υποστήριξη. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που ο δήμος ασκούσε αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. σε μια δημοτική του ενότητα, ενώ για τις λοιπές του δημοτικές ενότητες στις 31.12.2022 δεχόταν διοικητική υποστήριξη από άλλους δήμους. Δήμοι που εμπίπτουν στην εν λόγω περίπτωση, από 1.1.2023 ασκούν, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. για το σύνολο των αρμοδιοτήτων και σε όλες τις δημοτικές τους ενότητες, ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης.

Αναλυτικά η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εσωτερικών 13 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Έγκριση πρόσληψης 257 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η  πρόσληψη διακοσίων πενήντα επτά (257) ατόμων σε ΝΠΙΔ Δήμων…

Υπουργείο Εσωτερικών 11 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: Μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες του καύσωνα

Μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, από σήμερα  Τρίτη…

Υπουργείο Εσωτερικών 06 Ιουνίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΕΣ: 30 εκατ € στους δήμους της χώρας για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ, κατανέμει  στους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών από τους…