Άρθρο Localit 04 Ιανουαρίου, 2024

Δήμος Ηρακλείου: Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Μεθοδικά, ομαδικά και συντονισμένα, για το Ηράκλειο της νέας εποχής»

Τις αναλυτικές αρμοδιότητες και τα πεδία δράσης των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων του δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, επισημαίνει: «Μεθοδικά, ομαδικά και συντονισμένα, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε για το Ηράκλειο της νέας εποχής. Με σοβαρότητα, γνώση της πραγματικότητας και των δεδομένων. Αλλά και με συναίσθηση της ευθύνης και των προσδοκιών των Δημοτών που καλούμαστε να υπηρετήσουμε».

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν είναι οι εξής:

1.Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Γιαλιτάκη, με αναπληρωτή του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον Γεώργιο Τσαγκαράκη, με αρμοδιότητες,

α) Της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

 1. Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης
 2. Του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
 3. Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας

β) Από την Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

 1. Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

γ) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

 1. Του Τμήματος Περιβάλλοντος
 2. Του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου

δ) Του Τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας.

 

2. Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Προγραμματισμού, την δημοτική σύμβουλο Ιωάννα Καλονάκη, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αγριμανάκη, και αρμοδιότητες:

α) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 1. Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
 2. Του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 3. Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Του Τμήματος Ληξιαρχείου
 5. Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης
 6. Του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

β) Από την  Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 1. Του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών
 2. Του Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 3. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό
 4. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τον Άγιο Μύρωνα
 5. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα το Βενεράτο
 6. Του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (για θέματα ΚΕΠ) των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τον Προφήτη Ηλία

γ) Της  Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής:

 1. Του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 2. Του Τμήματος Πιστοποίησης και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας – Αποτελεσματικότητας
 3. Του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών και Διαφάνειας
 4. Του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών.

Τα θέματα που αφορούν το θεσμό κοινωφελούς εργασίας.

Την αναπλήρωση των ληξιάρχων των Δημοτικών  Ενοτήτων Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού, Γοργολαϊνη, Παλιανής, Τεμένους.

 

3.Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Αγριμανάκη, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Καλονάκη, με αρμοδιότητες:

α) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και ειδικότερα:

 1. Του Τμήματος Προϋπολογισμού
 2. Του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών
 3. Του Τμήματος Διπλογραφικού
 4. Του Τμήματος Ταμείου
 5. Του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων
 6. Του Τμήματος ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
 7. Του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης – Εισπράξεων – Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης
 8. Του Τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών
 9. Του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων
 10. Του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων

Τη μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών  Υπηρεσιών.

Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

β) Από την  Διεύθυνση Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, και ειδικότερα από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, τους όρους λειτουργίας και εγκατάστασής των, όπως καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.

Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών μουσικής σε καταστήματα και τη χρήση μουσικών οργάνων.

Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και την διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.

Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

Την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων.

Τη διενέργεια διαφήμισης και τον καθορισμό των όρων και προδιαγραφών, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης.

Την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης.

γ) Από την Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

1.Του Τμήματος Τουρισμού

4. Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας, την δημοτική σύμβουλο Στυλιανή Αρχοντάκη – Καλογεράκη, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Σισαμάκη, και αρμοδιότητες:

α) Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας:

 1. Του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών 2. Του Τμήματος Τοπογραφικών – Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων
 2. Του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου
 3. Του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών
 4. Του Τμήματος Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης- Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Από την  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας

γ)  Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών

 1. Του Τμήματος Προστασίας κα Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών

 

5. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Σισαμάκη, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Αρχοντάκη – Καλογεράκη, και αρμοδιότητες:

α) Της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, και ειδικότερα:

 1. Του Τμήματος Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο
 2. Του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
 3. Του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων
 4. Του Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων
 5. Του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών
 6. Του Τμήματος ΗλεκτρομηχανολογικώνΈργων – Ενεργειακής Διαχείρισης και Αδειοδοτήσεων

β) Της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, και ειδικότερα

 1. Του Τμήματος Συντονισμού και Διεκπεραίωσης Αιτημάτων
 2. Του Τμήματος Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων
 3. Του Τμήματος Οδοποιΐας
 4. Του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων
 5. Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

 

6. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Τσαγκαράκη, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γιαλιτάκη, και αρμοδιότητες:

α) Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης:

 1. Του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων
 2. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα της 1η Δημοτική Κοινότητα
 3. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 2η Δημοτική Κοινότητα
 4. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα της 3η Δημοτική Κοινότητα
 5. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 4η Δημοτική Κοινότητα
 6. Του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου
 7. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την Νέα Αλικαρνασσό, του Γραφείου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Άγιο Μύρωνα, του Γραφείου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα το Βενεράτο, του Γραφείου Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα τον Προφήτη Ηλία

β) Από την Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, και ειδικότερα από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς  – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, την λειτουργία και επίβλεψη του Κέντρου Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων (ΚΕΣΑΝ).

 

7. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού την δημοτική σύμβουλο Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Περισυνάκη, και αρμοδιότητες:

α) Από την Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

 1. Του Τμήματος Βικελαίας Βιβλιοθήκης
 2. Από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, τα θέματα Πολιτισμού και διαχείρισης των αιθουσών και χώρων Πολιτισμού
 3. Του Τμήματος Μουσικής Παιδείας

β) Από την  Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, το Γραφείο Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων

γ) Των οργανικών μονάδων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΔΗΚΕΗ.

 

8.Αντιδήμαρχος Παιδείας τον δημοτικό σύμβουλο Αντώνιο Περισυνάκη, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη, και αρμοδιότητες:

α) Από την  Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

 1. Του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 2. Του Τμήματος Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

β) Των οργανικών μονάδων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

 

9. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας τον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Καραντινό, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Χαιρέτη, και αρμοδιότητες:

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

 

10. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου τον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Χαιρέτη, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καραντινό, και αρμοδιότητες:

α) Της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας:

 1. Του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοικητικής Μέριμνας
 2. Του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης

β) Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου

 1. Του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας
 3. Από τα αντικείμενα του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, οτιδήποτε αφορά στην λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου εν γένει (λαϊκές αγορές, στάσιμοεμπόριο).

 γ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τον συντονισμό τους με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.

δ)  Την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των θεμάτων της άρδευσης. 

 

11.Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού (άμισθη) την δημοτική σύμβουλοΦιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τσαπάκη,  και αρμοδιότητες,:

Από την  Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, και ειδικότερα από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς  – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, τα  θέματα Εθελοντισμού.

 

12. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού (άμισθο) τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Τσαπάκη με αναπληρώτρια την Φιλαρέτη Χρονάκη – Δαφέρμου, και αρμοδιότητες:

Από την  Διεύθυνση Παιδείας – Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, ειδικότερα από το Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού, Νέας Γενιάς – Εθελοντισμού – ΚΕΣΑΝ, τα  θέματα Αθλητισμού

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι:

1.Θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα του Δήμου το αντίστοιχο προσωπικό σε θέματα της αρμοδιότητας τους.

 1. Θα έχουν την εποπτεία και την ευθύνη, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις Δ/νσεις τους.
 2. Εκτός του δημάρχου και όλοι οι αντιδήμαρχοι θα τελούν πολιτικούς γάμους.

Ο Δήμαρχος θα υπογράφει όλες τις συμβάσεις άνω των 15.000 ευρώ.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων που αφορούν το Δήμο, την υπογραφή εγγράφων, βεβαιώσεων πιστοποιητικών κ.λ.π. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι:

 1. Νικόλαος Κονταράκης για θέματα διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.
 1. Ανέστης Κιούλπαλης για θέματα οργάνωσης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
 1. Αικατερίνη Δουλγεράκη για θέματα Ισότητας των Φύλων και για την Υποστήριξη και Ασφάλεια στην εργασία.
 1. Πελαγία Βοργιά για θέματα πρόληψης στο Νεανικό Πληθυσμό.
 1. Γεώργιος Βλαχάκης για θέματα Νέας Γενιάς και οργάνωση της Καμπάνιας Ενάντια στη Βία.
 1. Ιωάννης Σμπώκος για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο αντιδήμαρχος Νικόλαος Γιαλιτάκης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ετικέτες

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρουν 24 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέλος της «Ορεινής Συμμαχίας» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων ο Δήμος Ελασσόνας

Την ένταξή του ως μέλους στην Ορεινή Συμμαχία (Mountain Partnership) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και…

Ενδιαφέρουν 24 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Ζίτσας: Μια μοναδική μουσική βραδιά με τον λαουτίστα Βασίλη Κώστα και τον δεξιοτέχνη της πολίτικης λύρας Σωκράτη Σινόπουλο

Δύο από τους σημαντικότερους και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες μουσικούς και συνθέτες, ο Σωκράτης Σινόπουλος και…

Ενδιαφέρουν 24 Ιουλίου, 2024
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήμος Αθηναίων και Περιφέρεια Δ. Ελλάδας «συμμαχούν» για την προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών

Τα θεμέλια για μια δυναμική συνεργασία ανάμεσα στην Αναπτυξιακή Αθήνας του Δήμου Αθηναίων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μπήκαν…