28 Ιουνίου, 2021

Τροποποίηση άρθρου 225 ν. 3852/2010 αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.