Προκηρυξη

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1997
 • 1996
 • 1995
 • 1989
 • 1978
Προκήρυξη 07 Φεβρουαρίου, 2020
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή Του ΝΠΙΔ «Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος» (Κ.Ε.Δ.Ε.)
Προκήρυξη 27 Ιανουαρίου, 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Προκήρυξη 15 Ιανουαρίου, 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 5ετούς διάρκειας ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ », εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 09 Δεκεμβρίου, 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Μελέτη για τη Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων (Ανάδειξη – Αποτύπωση – βέλτιστη αξιοποίηση των χρήσεων γης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων)»

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 09 Δεκεμβρίου, 2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με MIS 5030041 με τίτλο “Αναβάθμιση Λειτουργιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και των Δήμων της Χώρας για την Δυναμική Υποστήριξη και Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος”

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 11 Ιουλίου, 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ Effective Social Integration of Mobile EU Citizens – EnVISION ”», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας (REC) της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 66.960,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κοινωνική Πολιτική ... 03 Ιουνίου, 2019
Παιδικοί Σταθμοί 2019-2020 – Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους φορείς – δομές για τη δράση: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2019-2020. Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ θα βρείτε το σχετικό υλικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 22 Μαΐου, 2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency – WRESTLE

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 15 Μαΐου, 2019
Προκήρυξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στη διαχείριση, το συντονισμό, τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον έλεγχο της ενταγμένης Πράξης με MIS 5030041, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 15 Μαΐου, 2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για το έργο με τίτλο «Μελέτη για τη Στρατηγική Αναπτυξιακή και Επιχειρηματική διάσταση σε επίπεδο Δήμων (Ανάδειξη – Αποτύπωση – βέλτιστη αξιοποίηση των χρήσεων γης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων)», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 15 Μαΐου, 2019
Περιληπτική Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο με τίτλο «Μελέτη για την Απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας Αδειόδοτησης επιχειρήσεων σε επίπεδο Δήμων (υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές)», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προκήρυξη 15 Μαΐου, 2019
Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production methods – SUMBIO”»

Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ