12 Αυγούστου, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής αιρετών, στελεχών και συνεργατών της ΚΕΔΕ στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2021» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής βάσει κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.