Βιογραφικό

Δημήτρης Μπίρμπας

Βιογραφικό

Δημήτρης Μπίρμπας

Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας, έχει εργαστεί ως ωροµίσθιος καθηγητής ΤΕΙ, σε τοµείς πώλησης και διαφήµισης επιχειρήσεων, συνιδιοκτήτης χαρτοπωλείου (1987 – 1990) και στον προγραµµατισµό παραγωγής του Οργανισµού Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων.

Είναι υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας.

 

Σήµερα ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο Αιγάλεω. Υπήρξε ∆ήµαρχος Αιγάλεω από το 2015 – 2019, ∆ηµοτικός Σύµβουλος (1995 – 2002, 2009 – 2014, 2019 – 2023) και Αντιδήµαρχος Αιγάλεω στους τοµείς αθλητισµού, πρασίνου, πολιτισµού και ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, Αντιπρόεδρος του ∆ιαδηµοτικού Κέντρου, του ΚΕΚ υποστήριξης γυναικών ∆υτικής Αθήνας και µέλος του ∆.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων ΑΡΗΞΙΣ.

 

Μέλος από το 2011 της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CoR), µέλος του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε από το 2014 και του ∆.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδοιήκησης. Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. του ΑΣ∆Α, του Πράσινου Ταµείου και µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.

 

Υπήρξε εµπειρογνώµονας Τοπικής Ανάπτυξης στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής και στην Επιτροπή Employers Platform του Συµβουλίου ∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης (CCRE). Επίσης συµµετείχε στην τριµερή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τοµεακού Κοινωνικού ∆ιαλόγου για Τοπικές Κυβερνήσεις και στην οµάδα στήριξης της ΚΕ∆ΚΕ σε αντίστοιχες Εθνικές Επιτροπές και Επιτροπές Παρακολούθησης προγραµµάτων του ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.

 

Συµµετείχε ως δήµαρχος και εµπειρογνώµονας σε εθνικές και διεθνείς συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΑΣΑ, Ευρωπαϊκών και Εθνικών δικτύων για ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης, ισότητας, κοινωνικής πολιτικής, απασχόλησης, κυκλικής και κοινωνικής οικονοµίας, σε Forum διεθνών οργανισµών (∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης – Ερυθρός Σταυρός, ESN, NIRAS κ.ά.) για ζητήµατα υποστήριξης µεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Προβολή Περισσοτέρων
Προβολή Περισσοτέρων

Δεν υπάρχει σχετικό περιεχόμενο