24 Αυγούστου, 2021

Τοποθέτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την Τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασιών, Πλαίσιο Οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Διατάξεις για τα Πλαστικά Προϊόντα, Επείγουσες Διατάξεις για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, Χωροταξικές – Πολεοδομικές και Ενεργειακές Ρυθμίσεις».