Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Our Views
Γενική

OUR VIEWS

Introductory:
• For progress and advancement in life, we do not need subsidies and other nations' funds. We need hard and honest work.
• The large size of the Public Sector cannot solve problems. It is the problem!
• The nature of "permanent" employment of the public sector employees renders them permanently unproductive.
• Freedom of speech is not negotiable. It is not in the discretion of the majority to impose censorship on views or ideas that consider as being wrong. 
• Taxpayer's money should never be used for any political ideal.
• Referenda here and now. The common people are the holders of all political powers. Time has come for their voices to be heard in a direct way using the modern technology.
• The social protection net for the unduly sufferers should not be transformed into the deck chair of those lazy people who wish to live at the expense of the working citizens.


The three pylons of a happy society are Freedom, Prosperity, and the Community Spirit.


About Freedom:
• Any view, however wrong, should be aired freely. There is not freedom of speech if any idea that is considered by the vast majority as terribly "wrong" cannot be heard and freely propagated. 
• The individual must be free to act as long as the action does not cause specific damage to legitimate interests of others. The state has no right to inhibit the citizen, directly or indirectly, in pursuing his own personal choices, even when those choices are not beneficial to the citizen.
• Collective freedom: Each nation has the inalienable right to follow its own rules and way of life, independently from all other nations.
• Referenda here and now with extensive use of the digital technology. By using the internet voting as well as postal voting, the referenda are becoming effortless, costless, are performed instantly, do not necessitate physical polling stations, and enable the citizens to express directly their desires.
• We should be free to do whatever is not explicitly prohibited by the law. The principle that says, "we are free to do only whatever we are explicitly allowed by the law to do" is the principle of totalitarian thinking. 


About Prosperity
• Wealth is produced through the insecurity of competition not through the security of monopoly.
• The total quantity of the Gross National Product (the national "pie") is not fixed but it varies through time (the national "pie" usually increases over time). If someone is becoming richer (larger piece of the "pie") that does not mean that someone else is becoming poorer (smaller piece of the pie).
• The smaller the public sector of the economy, the larger the private sector.
• All services currently offered by the wider public sector can be offered (it is technically possible to be offered) by private companies through full competition and at the same time be completely "free" at the point of delivery (i.e. services free to the final user).
• The "permanent" employment of public sector employees is incompatible with the notions of productivity and social justice. I look forward to the abolition of the "permanent" employment in the wider public sector and to the introduction of yearly appraisals of all public employees, including local government employees. The yearly appraisals shall completely disregard political affiliations or political activities.
• The full obedience to the laws is a precondition for prosperity. A country where the laws are not fully respected cannot enjoy long-term progress. When we do not agree with an existing law, we do not violate it. We change the law!
• The money that any citizen has in his pockets is not owned jointly with the government (local, national, or supranational government).
• The reduction of tax rates develops the private sector, creates real jobs, and, in the long run, increases the tax revenues.
• The law system should be very simple instead of highly complex. The volume of laws should be reduced by half.
• Most existing regulations are unnecessary, inhibit growth, feed bureaucracy, and create opportunities for corruption. The vast majority of regulations need immediate annulment.
• The whole of the tax code must become so simple as to go into a single sheet of paper size A4.
• The "protective" labor laws are actually protecting the "political establishment" and leave exposed the worker. The "minimum wage" destroys instead of creating job vacancies. The restrictions in employee layoffs restrict to a much larger degree the hiring of new employees. 
• Every human being possesses some kind of special abilities, or skills. The whole set of laws and regulations should encourage initiative, innovation, and experimentation. The failure in one's initiatives should not be treated as the end of the world but as a chance for a new beginning.
• The education, in all its types and levels, should be oriented towards results and not towards processes. We want the young citizens to acquire theoretical knowledge as well as practical skills through free education of their choice and we do not want their educators to feel as being public sector employees with safe and permanent employment without any consideration to their own productivity i.e. to their own ability to produce truly educated, law abiding and skilled citizens. 
• The pensions and the medical insurance shall be always in a quagmire as long as they are in the hands of the state. No service that is produced by the state, especially one produced in a monopolistic way, can ever be satisfactory for the citizens. The governmental provision of medical care and pensions is satisfactory only for the professional politicians and bureaucrats who like to manage other people's money so that they can feel important and helpful.
• The people should be able to choose their school throughout all educational stages (pre-school, primary, secondary, tertiary education). Competition produces the best results not only among shops or among businesses but also among schools.
• Today's labor market requires from most people to follow two to three different kinds of jobs throughout their working life. The rapidly evolving technology and economic conditions make rather rare the cases where the same person follows the same job throughout hiw or her working life. We have to modify accordingly the education model (it has to become flexible and continuous through life) as well as the social insurance model ( it has to become individualized, portable, and retributive).
• The worker entering the labor market should have a "portable" insurance with the insurance organization of his own choice. The insurance ought to be retributive (precluding today's situation where someone else pays and someone else receives insurance). Whenever a person changes sector of employment or type of economic activity, the insurance organization shall remain the same (portable insurance). In case the citizen is not satisfied with the insurance organization, he can change to another insurer (transferring his/her own contributions together with their accrued interest). During periods when the citizen is unemployed (periods when the citizen draws unemployment benefits), the state shall pay his/her insurance contributions. All private medical and pension insurance organizations shall be reinsured with private reinsurers and shall be supervised by the government in a strict and transparent way.
• The compulsory military service is counterproductive (the firepower in relation to costs is minimal with compulsory service). The armed forces have to be 100% professional.
• The productivity of all public sector organizations should be measured in detail yearly. If the private companies can measure easily and accurately their productivity, then the same can be done with the productivity of the police, the fire fighting corps, the tax office, and any other public organization. The funds for the payment of the public sector employees are part of the taxpayers' hard won savings and as such have to be utilized efficiently.
• The money that is collected from the citizens should not travel unnecessarily until it reaches the point of consumption. The back and forward travel of the taxpayers' money creates, in its way, bureaucracy and "friction" losses, and when it finally arrives at its destination (whatever has been left from its initial amount), then everyone has forgotten the purpose of sending and the originator of the money. In order to avoid such inefficiencies:
-All taxes should be collected at the level nearest to their consumption point. The major part of the funds that the central government sends to the local governments should be sent automatically based on the actual tax statements made by the people and by the legal entities (businesses) stationed officially in the geographic area of the local government.
-The administrative entity that is responsible for delivering a public service should be also responsible for authorizing the payment of those delivering the service. If for example, the municipality is responsible for the operation of the schools in its area, then the same municipality should be authorized to pay (or not to pay) for the services of the educational establishments.
-The supranational organizations are, by definition, creating unbelievably long trips back and forward to the taxpayers' hard won money. There is no reason for our country to dispatch money to EU, then the EU to repackage the money together with funds from other countries and send them back to us while in the way back and forward a major part of the money has been lost in bureaucracy and luxury and finally none knows who sent what to whom. Since we are a country that receives money from EU, we should stop sending money from our government budget to Brussels. If our European friends want to assist us financially then they can do so by sending us the "net" amount of their contribution (i.e. subtracting the amount that we would have sent them originally). The era of wasteful travels to the taxpayers' money has to end.
• The improvement of the quality of the environment is perfectly compatible with economic progress and prosperity. During the past sixty years, the rich countries have improved the quality of their environment while today the greatest pollution is found in the most underdeveloped countries. A simple observation over the two hundred countries on planet earth today shows an inverse statistical relationship between the environmental pollution and three (at least) notions: Individual freedom, democracy and abiding by the laws. The more prevalent those three notions are in a country, the less polluted its environment.

About the Community Spirit:
• Loneliness is endemic in rich countries. The richer a country the more alienated its citizens. We should strive to establish a feeling of human "community" and "warmth" without inhibiting the economic progress or the spirit of competition.
• The overall philosophy of land planning and town planning should tend to the creation of cities-municipalities with a maximum population of ten thousand to thirty thousand (10.000 to 30.000) inhabitants. This maximum size of population helps people in the same city to know each other (more or less) and facilitates the development of true community spirit. The arrival of the internet and a host of other technological developments during the past decades allow for the synergies of "densely populated spaces" without the actual need for supersized cities.
• Quality of life and community spirit are not easily compatible with multistory buildings where their occupants feel like living in boxes. The general tendency of town planning should be towards low-rise buildings and only exceptionally should consider high-rise buildings.

• When large sections of the population feel "strangers" or feel "citizens of another country" then there cannot be community spirit. The whole set of laws should be such that all citizens as well as all those applying for citizenship are tightly integrated with the country's culture, language, history and traditions.
• The education system should help build and maintain people that feel historically continuous and mentally connected.
• Every effort should be made that the legal and lawful immigrants are in the long term assimilated by the general population. In this way, the immigrants' children shall not be formal citizens but truly dedicated citizens of this country.
• For the ecological balance of humanity, it is necessary that each nation preserves and enriches its language and culture. All national cultures on earth have to flourish for the same reason that all kinds of animal species have to survive on the planet. For survival of our peoples as "ecological specie", we have to transform radically the teaching of language, history, literature, and traditions. The same has to be done by all countries so that the "nations' ecology" is preserved overall without hindering free trade, tourism, or even the exchange of ideas.


........................................................................................

....................................................................

............................

Ημ/νία καταχώρησης: 28/02/2008 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr